دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

(ارزش بازار سهام شرکت)LN =size =اندازه

MB:نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری می باشد.

(3-10)

MB=

LN(1+age) :در این جمله ، age عبارت است از عمر شرکت که همان فاصله بین سال تاسیس شرکت و سال عرضیه اولیه می باشد.

H0: شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می گیرند، بیشتر از اقلام تعهدی در مدیریت سود استفاده می کنند.

برای آزمون فرضه اول از آزمون t استیودنت (یک جمله ای) و از نرم افزارSpss  استفاده میکنیم و برای سنجش فرضیه دوم اقدام به برآورد ضرایب مدل رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) در نرم افزار  Eviews و از آزمون t استیودنت (دو جمله ای)، در نرم افزار Spss استفاده می کنیم.

3-11- بخش دوم: مدل داده های تلفیقی و روش های تخمین

3-12- مقدمه

امروزه روش داده های تلفیقی به لحاظ مزایا و برتری هایی که نسبت به روش های مقطعی و سرس زمانی دارد،به طور فزاینده ای در تحقیقات اقتصادی استفاده می شود. داده های تلفیقی به مجموعه داده هایی اطلاق می شود که بر اساس آن مشاهدات به واسطه تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی(N) که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می شوند، در طول یک دوره زمانی (T) مورد بررسی قرار می گیرد. در این صورت N×T داده های آماری را داده های تلفیقی_سری زمانی می نامند (مشکی،1390).

3-12-1- مزایای استفاده از داده های تلفیقی

  1. از آنجا که استفاده از داده های ترکیبی به افراد ، بنگاه ها، شرکت ها و کشور ها و از این قبیل واحد ها، در طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می شود.
  2. با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده های ترکیبی اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر میان متغیرها، درجه آزادی بیشتر و کارایی بیشتر را ارائه می کند.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر