دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

  1. در مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های ترکیبی به منظور مطالعه پویایی تغییرات، مناسب تر و بهترند.
  2. داده های ترکیبی، تاثیراتی را که نمیتوان به سادگی در داده های سری زمانی و مقطعی مشاهده کرد بهتر معین می کنند.

داده های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه های اقتصادی(به صورت جمعی و کلی) حاصل شود و به حداقل برسانند. به طور کلی باید گفت،داده های ترکیبی، تحلیل های تجربی را به شکلی غنی می سازد که در صورت استفاده از3-13-1-2- مدل اثرات ثابت: در این مدل، ضرایب شیب بین واحد های مقطعی (شرکت ها) ثابت بوده و لیکن عرض از مبدا برای هر یک از شرکت ها متفاوت می باشد.در این مدل با وجود آنکه عرض از مبدا برای هر یک از شرکت ها متفاوت می باشد و لیکن در طول زمان ثابت بوده و تغییر نمی کند و به همین دلیل نیز به مدل اثرات ثابت معروف شده است. با در نظر گرفتن فروضات قبلی،شکل کلی مدل مزبور به شرح زیر خواهد بود:

(3-13):

Yi,ti,t+ β1X1i,t+ β2X2i,t

اندیس  iدر جمله فوق نشان دهنده ی این مطلب است که عرض از مبدا برای هر یک از واحد های مقطعی (شرکت ها) متفاوت بوده ولی در طول زمان ثابت است.

3-13-1-3- مدل اثرات تصادفی: در صورتیکه متغیرها به صورت تصادفی انتخاب شده باشند و بین متغیرها توضیحی و خطاها همبستگی وجود نداشته باشد، می توان برای رسیدن به تخمین کارا و سازگار از روش اثر تصادفی استفاده نمود. طرفداران روش اثرات تصادفی چنین استدلال می کنند که آوردن متغیر های مجازی در مدل رگرسیون، پوششی برای بی توجهی و ناآگاهی ما از وجود متغیر های توضیحی مناسب و بکار گرفتن آن در مدل تخمین می باشد. لذا در مدل اثرات غفلت از کاربرد متغیرهای مزبور بواسطه جمله خطا بیان می شود.

ایده اولیه مدل اثرات تصادفی مبتنی بر رابطه(3-12) می باشد. در این مدل به جای آنکه فرض شود 1,iα ثابت است ، فرض می شود متغیری تصادفی با میانگن 1α (بدون اندیس i) می باشد. بر این اساس مقدار عرض از مبدا به صورت زیر بیان می شود:

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر