دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

4-1- مقدمه

انجام تجزيه و تحليل، به منظور تنظيم و خلاصه کردن داده­ها به صورت اطلاعاتي روشن، خوانا، مستدل و تفسيرپذير به کار مي­رود، به گونه­اي­که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهش را کشف، بررسي و آزمون نمود. در پژوهش‌هاي علمي، تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري جمع‌آوري شده از نمونه‌هاي آماري، مرحله مهمي از تحقيق تلقي مي‌شود زيرا محقق در اين مرحله به نتيجه نهايي خواهد رسيد، يعني با استفاده از يک روش تحقيق علمی، داده‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته، سپس فرضيه­ها آزمون و نهايتاً نتيجه‌گيري نهايي براي گزارش انجام خواهد شد.

در اين فصل، اطلاعات مربوط به 525 شرکت نمونه تحقيق که در دوره زماني1383-1390 اقدام به تعدیل گزارشات مالی خود نموده­اند، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌­است تا ارتباط بين متغيرها براي آزمون فرضيه تحقيق بررسي شود. داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و تلخيص گرديده و با استفاده از نرم‌افزار Spss نگارش 19 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌است.

تحليل داده‌ها در بخش آمار توصيفي با محاسبه شاخص‌هاي مرکزي از جمله ميانگين، ميانه و شاخص‌هاي پراکندگي انحراف معيار، چولگي و کشيدگي شروع شده است. در ادامه آزمون نرمال بودن متغير وابسته را مورد بررسي قرار داديم اين آزمون با استفاده از آزمون كلموگروف – اسميرنف انجام شده است.

مبناي استنباط در آزمون فرضیات، سطح معناداري (Significant Level) می­باشد، بدين گونه که هر گاه مقدار احتمال يا سطح معناداري آزمون کمتر از 5 درصد باشد، فرض صفر در سطح  اطمینان 95 درصد رد می­شود.

 

 

 

در جدول فوق ستون سوم و چهارم به ترتیب بیانگر میانگین و میانه متغیرهای تحقیق است. ستون پنجم نشان دهنده انحراف معیار متغیرهاست که پراکندگی متغیرها را حول میانگین نمایش می­دهد.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه¬گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت¬ها92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر