دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

است. اگر توزیع نامتقارن باشد، ضریب چولگی مساوی صفر خواهد بود. ستون هشتم و نهم نیز به ترتیب نشان دهنده مقادیر حداقل و حداکثر متغیرهای تحقیق است.

همانطور که ملاحظه می­شود مقدار چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق عمدتاً پایین بوده که این امر حکایت از متقارن بودن متغیرهای تحقیق و نزدیک بودن توزیع آنها به توزیع نرمال (یکی از پیش فرض­های اصلی استفاده از رگرسیون) دارد. همان­طور که در جدول فوق می­توان مشاهده نمود؛ میانگین بازده اضافی سهام­دار زمان انتشار گزارشات تعدیلی (CAR) شرکت­های نمونه35891/0-درصد (کمتر از منفی نیم درصد) و میانه آن برابر با 15000/0- می­باشد، که منفی بودن این دو رقم بیانگر آن است که عمده گزارشات تعدیلی شرکت­های نمونه تحقیق حاوی اخبار بد و کاهنده سود هر سهم بوده است. با توجه به علامت ضریب چولگی آن می­توان گفت که توزیع آن متمایل به راست و با توجه به مقادیر ضریب چولگی و ضریب کشیدگی و نیز نزدیکی مقادیر میانگین و میانه، احتمالاً این متغیر توزیع نرمالی داشته باشد. مقدار حداقل و حداکثر بازده اضافی کسب شده در زمان انتشار گزارشات تعدیلی به ترتیب برابر با 66- و 371 درصد می­باشد. میانگین کیفیت سود شرکت­های نمونه بر اساس الگوی اسلوان (EQ) برابر با 013/2 و بر اساس الگوی دی­چو و دی­شف (DDEQ) برابر با 1611/0 می­باشد. این ارقام بدست آمده نشان دهنده آن است که شرکت­های نمونه از لحاظ کیفیت سود در وضعیت مناسبی قرار داشته­اند (در هر دو الگو هر چه مقدار شاخص کیفیت سود عدد پایین­تری باشد، بیانگر کیفیت سود بالاتری است).

متوسط تغییرات در سود قبل از تعدیل نسبت به سود تعدیل شده (MAT) برابر با 6459/0 می­باشد که این رقم نشان دهنده آن است که در اکثر مواقع تعدیل انجام شده کاهنده سود بوده است. میانگین متغیر مجازی تغییر حسابرس در دوره تعدیل گزارش (Audit­_Change) برابر با 25/0 می­باشد و با توجه به ماهیت این متغیر (اعداد 0 بیانگر عدم تغییر و اعداد 1 بیانگر تغییر حسابرس)، نزدیکی فرض صفر و فرض مقابل در اين آزمون به صورت زير نوشته مي‌شود.

فرض نرمال بودن متغيرهای وابسته تحقیق با استفاده از آزمون کولموگورف- اسميرنف به شرح زیر آزمون شده است.نتایج حاصل از آزمون KS در خصوص بررسی نرمال بودن توزیع متغیر بازده اضافی سهام (CAR) به عنوان متغیر وابسته تحقیق به شرح جدول زیر است:

 

جدول 4-2- بررسی نرمال بودن توزیع متغیر بازده اضافی سهام

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه¬گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت¬ها92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر