دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر منشأ گزارشات تعدیلی (Attrib) به ترتیب برابر با 662/1- و 097/0 می­باشد که این امر نشان دهنده تاثیر منفی و با اهمیت (در سطح اطمینان 90%) این متغیر بر بازده اضافی سهام شرکت است.

– تغییرات حسابرس در دوره تعدیل گزارشات مالی (Audit_Change) تاثیر مثبت و البته بی­اهمیتی بر بازده اضافی سهام داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری این متغیر به ترتیب برابر با 347/1 و 187/0 می­باشد).

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول فوق:

– همان­طور که در جدول تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) می­توان مشاهده کرد مقدار آمارهF مدل برابر با 914/32 و سطح معناداری (sig مدل) برابر با 000/0 است و از آن­جایی که اين مقدار كمتر از 05/0 است،فرض تساوی ضرایب متغیرهای مستقل با صفر در سطح اطمينان 95 ‌درصد رد مي‌شود و این بدان معناست که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی وجود دارد (به عبارت دیگر مدل معني‌داري وجود دارد).

– مطابق نتایج بدست آمده از جدول خلاصه مدل (Model Summary)، ميزان ضريب تعيين مدل برابر با 390/0 است و این بدان معناست که 39درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل بيان مي­گردد. مقدار ضريب همبستگي چندگانه نیز برابر با 625/0 است که نشان دهنده میزان همبستگی قابل توجهی است. بالا بودن مقادیر ضریب همبستگی و ضریب تعیین نشان دهنده آن است که متغیرهای مستقل و کنترلی به خوبی تغییرات در متغیر وابسته تحقیق را توضیح داده است. مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 866/1 است. مقادير نزديک به 2 حاکي از عدم خود همبستگي باقيمانده­هاست و بدین شکل يکي ديگر از فروض رگرسيون مورد تایید قرار مي­گیرد.

نتایج بدست آمده از ضرایب متغیرهای تحقیق به شرح جدول زیر است:

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه¬گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت¬ها92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر