دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

جدول 4-8- نتایج آزمون فرضیه تحقیق

آماره هم خطی  

سطح معنی داری

 

آماره  t

ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد شده  

 

مدل

تورم واریانس Beta خطای معیار B
 

054/1

559/1

016/1

624/1

620/1

011/1

990/1

577/2

022/1

020/1

026/0

589/0

059/0

000/0

000/0

119/0

108/0

487/0

000/0

171/0

863/0

240/2-

540/0-

889/1

379/16

732/3

563/1-

609/1

696/0-

979/3-

371/1-

173/0-

 

019/0-

659/0

569/0

164/0

069/0-

056/0

234/0-

220/0-

048/0-

006/0-

063/4

514/0

455/1

013/0

257/1

480/2

051/2

248/0

800/0

099/1

778/1

098/9-

278/0-

748/2

221/0

691/4

878/3-

300/3

172/0-

184/3-

506/1-

308/0-

عددثابت  1

EQ

MAT

Prior-ret

Core

Attrib

Audit-change

SizeMAT

LevMAT

PERVAS

YEAR

 

ترتیب برابر با 609/1 و 108/0 می­باشد). این نتیجه نشان دهنده آن است که تغییرات حسابرس عامل تاثیرگذاری در واکنش سرمایه­گذران به گزارشات تعدیلی نیست.

– اثرات متقابل اندازه و تفاوت سود تعدیل شده و مقابل تعدیل (SizeMAT) تاثیر منفی و البته بی­معنایی بر بازده اضافی سهام داشته است و این در حالی است که متغیر اثرات متقابل بدهی و تفاوت سود تعدیل شده و مقابل تعدیل (LEVMAT) بر بازده اضافی سهام منفی و قابل توجه بوده است.

– با توجه به مقادیر آماره t و سطح معناداری متغیر تعداد گروه حساب­های اصلی که در تعدیل تحت تاثیر قرار گرفته است (PERVAS) می­توان گفت این متغیر تاثیر منفی و بی­اهمیتی بر متغیر وابسته داشته است. به عبارت دیگر نتیجه بدست آمده نشان می­دهد که هر چه تعداد حساب­های تحت تاثیر تعدیل بیشتر باشد، شرکت بازده اضافی کمتری را تجربه می­کند. همچنین دیگر نتایج بدست آمده نشان می­دهد که متغیر اصرار بر تعدیل گزارش (YEAR) تاثیر با اهمیتی بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات تعدیلی نداشته است.

– نتایج آزمون هم­خطی نشان می­دهد که مقادیر آماره VIF در تمام متغیرهای مدل، نزدیک به یک بوده که این امر حکایت از عدم وجود هم­خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق دارد (مقادیر کمتر از 10 نشان دهنده عدم وجود احتمال هم­خطی بین متغیرهای تحقیق است). بنابراین یکی دیگر از پیش فرض­های رگرسیون نیز بدین شکل مورد تایید قرار می­گیرد.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه¬گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت¬ها92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر