دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

نحوه داوری به این صورت است که اگر مقدار t در ناحیه رد قرار بگیرد فرض صفر رد می­شود. به عنوان مثال، اگر در سطح اطمینان 90% ، آماره  tبدست آمده از آزمون، کوچک­تر از t جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض  پذیرفته می­شود، در غیر این صورت  رد می­شود.

3-10-3- آزمون دوربین- واتسون[1]

یکی از مفروضات رگرسیون، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش­بینی شده توسط رگرسیون) از یکدیگر است. مقدار آماره این آزمون بین 0 و 4+ قرار دارد. چنانچه این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد می­توان از رگرسیون استفاده کرد. در غیر این صورت نمی­توان مدل مذکور را به کار گرفت.

3-10-4- نمودارهاي پراکنش باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده

نداشتن الگوي منظم در پراکندگي اين نقاط مي­تواند مويد همساني واريانس که يکي از پيش­فرض­هاي الگوبندي رگرسيوني است مي­باشد.

3-10-5- آزمون هم­خطي[2]

هم­خطي وضعيتي است که نشان مي­دهد متغير مستقل، تابعي خطي از ساير متغيرهاي مستقل است. اگر هم خطي در يک معادله رگرسيون بالا باشد، بدين معني است که بين متغيرهاي مستقل همبستگي

[1]Durbin – Watson d Test

[2]Multi co linearity Test

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه¬گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت¬ها92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر