دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

اوراق بهادار

«اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد». تعریف مذکور بیانگر معنای خاص اوراق بهادار می باشد. در این تعریف اوراق بهادار در اماکن مخصوصی موسوم به بورس اوراق بهادار مورد مبادله واقع می شوند منتهی در معنای عام شامل اسناد تجاری هم می شود که از لحاظ عرضه عمومیت بیشتری نسبت به نوع اول دارند مانند: سفته، برات و … که مبادله ی آنها لزوماً نباید در محل یا اماکن خاصی صورت پذیرد. شایان ذکر است امروزه بطور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و اوراق قرضه اعم از دولتی و غیر  دولتی می باشد که بنا به وضعیت خاصی که دارند در بورس مورد معامله قرار می گیرند. همچنین در تعریف بورس اوراق بهادار می توان گفت: «بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق قوانین مربوطه انجام می گیرد.»[1]

شایان ذکر است اوراق قرضه موضوع مواد (51) تا (71) لایحه اصلاح قانون تجارت: «اوراق با نام یا بی نامی است که برای تامین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی یا دفاعی انتشار می یابد.» لذا می توان گفت: هدف از انتشار اوراق قرضه تامین منابع مالی شرکت و موسسات مربوطه بواسطه ی قرض وجوه از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است در نتیجه افرادی که اقدام به خریداری اوراق قرضه می نمایند در حقیقت طلبکار شرکت بوده و تحت هیچ شرایطی سهامدار شرکت محسوب نمی شوند. در همین رابطه اوراق قرضه به دو شکل ساده و مرکب تقسیم می شود:

الف: اوراق قرضه ساده:  « اوراقی است که پس از انتشار تغییر صورت نمی دهد و تا استرداد کامل وجه آن به صورت ورقه قرضه باقی می ماند»[2] لذا دارندگان این گونه اوراق قرضه صرفاً بعنوان طلبکار شرکت بوده و در نهایت با دریافت مبلغ قرض و همچنین سود از شرکت جدا می شوند.

[1] –  ستوده تهرانی، حسن، منبع پیشین، ص 27.

[2] – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، جلد دوم،تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، سال 1380، ص 93.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دسته‌ها: دسته اصلی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

اموال متعلق به اشخاص

قانونگذار به منظور معرفی یکی دیگر از موضوعات جرم تصرف غیر قانونی به اموال متعلق به اشخاص که بر حسب وظیفه ی کارمندان و کارکنان به آنها سپرده می شود اشاره نموده است. که عنایت به مفهوم عبارت «متعلق»، بر وجود رابطه ی مالکیت فی مابین اشخاص و اشیاء دلالت داشته و به این معناست که اشخاص مورد نظر مالک این گونه اموال محسوب می شوند. [1]

حال در صورت عنایت به ویژگیهای اختصاصی این جرم دائر بر:

«اول: کارمند بودن مرتکب و دوم: سپرده شدن وجوه یا اموال به کارمند مربوطه بر حسب وظیفه ی او و سوم: استفاده غیر مجاز کارمند از وجوه و اموال مورد نظر بدون قصد تملک آنها» و توجه به این مهم که شرط دوم دائر بر لزوم وجود وصف سپرده شدن در مورد کارمند مورد نظر تحقق نیافته و در نتیجه: نمی توان مرتکب را مشمول جرم تصرف غیر قانونی دانست. البته این امکان وجود دارد که بر حسب مورد، موضوع تحت عناوین دیگری قابل پیگرد باشد.

موضوع مهم دیگر لزوم تحقق فعل «سپردن» است که باید ملحوظ نظر قرار گیرد. بدین توضیح که: لزوماً می بایست مال یا وجهی عملاً در اختیار کارمند قرار گرفته باشد. لذا اگر به موجب تصمیمات اداری مقرر شده وجوه یا اموالی نزد کارمندی سپرده شود و امور اداری مربوطه نظیر: اخذ موافقت، مکاتبات لازمه و …… صورت گرفته ولی هنوز مال یا وجهی در اختیار او قرار نگرفته و در همین اثنا کارمند مورد نظر به نحوی به وجوه یا اموال مذکور دسترسی پیدا کرده و آنها را مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهد مورد مشمول تصرف غیر قانونی نمی شود چرا که فعل «سپردن» می بایست به نحو عملی و قانونی محقق شود. در همین رابطه شعبه دوم دیوان عالی کشور بیان نموده: «به موجب قانون از انبارداران، اُمناء صندوق و تحصیلداران کفیل یا ضامن اخذ می شود. حال اگر تحصیلداری تعیین شود ولی قبل از جلسه تحویل و تحوّل، تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوهات دولتی بکند، به دلیل اینکه هنوز اموال و وجوه قانوناً در اختیار او قرار نگرفته است، عملش از مصادیق جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، محسوب نمی شود و ممکن است با سرقت تطبیق نماید».[2]

[1] همان،ص35

[2] منتی نژاد، صادق؛ حقوق کیفری مالی، چاپ اول ،تهران، مرکز آموزش وبهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور، 1386،ص79

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دسته‌ها: دسته اصلی