دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

  • آزمون فرضیات پژوهش

در این بخش به بیان نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق می­پردازیم. در ابتدا برای بررسی فرضیه اصلی تحقیق از آزمون آنوا استفاده می­کنیم. سپس برای انجام آزمون فرضیات فرعی از رگرسیون خطی استفاده می­کنیم.

4-3-1-1- آزمون فرضیات

آزمون فرضیه اصلی: میزان رمزگردانی در بین گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی اختلاف معنی­داری دارد.

جدول 4-9، نتایج حاصل از آزمون آنوا را برای فرضیه اصلی نشان می­دهد.

جدول 4-9: نتایج آزمون آنوا مربوط به آزمون فرضیه اصلی تحقیقبا توجه به جدول 4-9، مقدار سطح معنی­داری (0.000) کمتر از 0.05 است، بنابراین فرضیه مورد آزمون یعنی “میزان رمزگردانی در بین گویش­وران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی اختلاف معنی­داری دارد”, پذیرفته می­شود. حال برای بررسی اینکه این اختلاف در میزان رمزگردانی از کجا نشأت گرفته و میزان رمزگردانی برای کدام دو قومیت با هم اختلاف معنی­داری دارد از آزمون­های “پس آزمون[1]” استفاده می­کنیم. روش­های مختلفی برای انجام این نوع آزمون­ها وجود دارد که از جمله پرکاربردترین این آزمون­ها می­توان از آزمون LSD نام برد. این آزمون به بررسی وجود اختلاف معنی­دار در بین جفت کلاس­های متغیر مربوطه می­پردازد. به عبارت دیگر در اینجا با توجه به اینکه سطوح متغیر قومیت را سه سطح مازندرانی، ترکی و کردی تشکیل می­دهند، آزمون LSD به بررسی وجود اختلاف در میزان رمزگردانی در بین جفت قومیت­های (“مازندرانی، ترکی”؛ “مازندرانی، کردی”؛ “ترکی، کردی”) می­پردازد. نتایج آزمون LSD در جدول 4-10 نشان داده شده است.

[1] Post Hoc Tests

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی