دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

سبب طولی:

منظور از طولی بودن اسباب این است که تاثیر سبب دوم متوقف بر تاثیر سبب اول باشد مانند اینکه اولی سنگ گذارد و دومی چاهی بکند و سومی داخل چاه کاردی نصب کند در این مثال افتادن مجنی علیه به چاه منوط به برخورد او با سنگ است و فرو رفتن چاقو در بدن او منوط به افتادن مجنی علیه در چاه است

در اجتماع طولی اسباب جهت تعین مسئول ضرر اتفاق نظر وجود ندارد و فقها وحقوق دانان نظرات مختلفی بیان کرده اند بعضی تمام اسباب دخیل در خسارت را مسئول دانسته و به برابری اسباب در ضمان قائل ده اند و بعضی ضمان را بر عهده سبب اقوی بار کرده اند.و دیگر اسباب را از مسئوولیت  معاف نموده اند.عده ای دیگر سبب مقدم در وجود را مسئول دانسته و در نقطه مقابل بعضی سبب موخر در وجود را ضامن می شمارند.گروهی نزدیکترین سبب به ضرر را مسئول جبران خسارت می دانند.و بعضی به میزان تاثیر هر یک از اسباب در ایجاد ضررایشان، را ضامن می دانند.نظریه دیگری که مطرح شده نظریه سبب متحرک و پویایی نتیجه است اما بعضی عقیده دارند که باید سبب متعارف و اصلی را ضامن بدانیم. اما آنچه مشهور فقهاست و با توجه به ماده 535 قانون مجازات اسلامی(هر گاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد،ضامن است مانند آن که یکی از آنان  گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت ،کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است.مگر آن که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.) ضامن بودن سبب مقدم در تاثیر است که البته قانون مجازات اسلامی هم بر اساس قول مشهور همین نظر را پذیرفته است

ب- سبب عرضی:

منظور از عرضی بودن اسباب این است که تاثیر عامل دوم متوقف بر تاثیر عامل اول نباشد مانند اینکه اولی با چاقو بزند،سپس دومی باسنگ بر سر مجنی علیه ضربه وارد کند .اگر قتل ناشی از هر دو ضربه باشد هر دو قصاص خواهند شد .مگر اینکه قتل مستند به عمل یکی باشد که در این صورت مثال از بحث عرضی بودن خارج است چون عمل یکی ایراد جراحت است و عمل دیگری قتل،و در تعریف سبب عرضی «که هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد،به طور مساوی ضامن می باشند»: (ماده 533 قانون مجازات اسلامی جدید) و در اسباب متعدد عرضی همه عوامل به نحو شرکت و به طور همزمان خسارتی را به بار می آورندیا آن است که مسئوولیت  نسبت به موضوعات ،در عرض یکدیگر قرار می گیرند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی