دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

سبب مجمل:

مقصود از سبب اجمالی آن است که علت وسبب حادثه زیان بار بین چند علت محصور ومشخص قرار دارد ولی زیان دیده نمی تواند آن را به طور دقیق و قاطع تعین کند برای مثال:چنان که در برخی از استان ها و مناطق شمالی ایران دیده می شود روستاییان دام های خود را برای چریدن در مراتع اطراف جاده ها رها می کنند.ناگهان دامی به صورت غیر قابل پیش بینی برای رفتن به طرف دیگر وارد جاده می شود و راننده ای بد شانس با آن بر خورد می کند و خسارت فراوانی می بیند ولی هیچ یک از روستایان صاحب دام را معرفی نمی کنند یا توپ فوتبال یکی از بازیکنان به شیشه پنجره یکی از همسایه ها می خورد و آن را می شکند یا تیر یکی از شکارچیان به پای یکی از گوسفندان اصابت می کند و آن را تلف می کند(قاسم زاده، 1387، 91و92) باید یاد آوری کرد که هر گاه سبب زیان در بین افراد گروه معین باشد ولی هیچ یک از اعضاءآن را معرفی نکند چنان که در مثال نخست روستائیان مالک دام را معرفی نکردند،مسئوولیت  جمعی اعضاء،به ویژه در جایی که تمام اعضاءمقصر باشند،(خواه تقصیر عمدی باشد،یا غیر عمدی)،قوی تر به نظر می رسد.همچنین هر گاه برخی از اعضاءیا تمام آنها تعهد قراردادی حفاظت(مانند چوپان)یا مسئوولیت  قانونی دیگری را بر عهده داشته باشند(مانند کار فرما)و در آن کوتاهی کنند،مسئول جبران خسارت قرار می گیرند(مسئوولیت  مبتنی بر تقصیر)،ولی هر گاه تقصیر برخی از اعضای گروه یا تمام آنان احراز نشود و سبب زیان قابل تعیین نباشد مانند مثال تلف دام در صورتی که به سبب تیر اندازی آنان با یک نوع سلاح ،معلوم نشود که تیر کدام شکارچی به آن اصابت کرده است تعیین شخص مسئول با مشکل مواجه می شود.گرچه در قانون ایران برای حمایت از زیان دیده بدنی در مواردی که مسئول حادثه شناخته نشود .یا فرار نماید و پرداخت آن از راه بیمه امکان نداشته باشد،جبران زیان به وسیله صندوق تامین خسارت های بدنی پیش بینی شده است(ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئوولیت  دارندگان وسیله نقلیه زمینی)ولی کمک های صندوق نوعی تعاون اجنماعی است نه مسئوولیت  مدنی و به جبران زیان های بدنی محدود شده است.

یافتن پاسخ برای این سؤال از حیث نظری جالب و در عمل سودمند ولی بسیار مشکل است . با وجود این چند پاسخ در این باره مقابل بحث و بررسی است 1-هیچ یک از اعضای گروه به دلیل عدم احراز رابطه سببیت مسئول نیستند این راه حل به دلیل ورود خسارت به وسیله سبب اجمالی منطقی نیست2-تمامی اعضاءمسئوولیت  تضامنی و جمعی دارند(این راه حل را ماده 830 قانون مدنی آلمان ،ماده 719 ق.م. ژاپن و ماده 137 ق.م. لهستان پذیرفته است)(نقل از کاتوزیان، 369)ولی مسئوولیت  تضامنی و جمعی خلاف اصل است 3-تمام اعضاءگروه مسئوولیت  غیر تضامنی و مشترک دارند. این راهکار نیز به دلیل عدم دخالت تمام گروه در ایجاد خسارت قابل ایراد است 4- با قرعه شخص مسئول انتخاب شود.که راه حل اخیر با مبانی پذیرفته شده در حقوق ایران مناسب تر است (قاسم زاده ،1387، 92و93).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی