دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

گفتار اول-مسوولیت مدنی

در معناي عام، مسؤولیت مدنی تعهد و التزام شخص به جبران خسارت دیگري است هرگاه شخصی ناگزیر به جبران خسارت دیگری باشد ، گویند در برابر او «مسؤولیت مدنی» دارد. مسؤولیت مدنی ترجمه معادل فرانسوي(Responsabilité civile) است که در حقوق ایران وارد شده است و اکثر حقوقدانان ایران از آن استفاده کرده اند(کاتوز یان، 1374  48).

در آیات قرآنی واژه مسؤولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسؤول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسؤولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسؤولیت متفاوت است. و برخی نیز آن را عبارت از مسؤولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسؤولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. (شامبياتي، ،1383 ،24)

گفتار دوم-مسوولیت کیفری

مسؤولیت ناشی از جرمی از جر ایم مذکور در قانون است.  در واقع مسؤولیت کیفري عبارت است از :الزام شخص به تحمل یک مجازات کیفري ،در قلمرو حقوق کيفري اين التزام، به معناي قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است يعني تحمل مجازاتي که نتيجه و جزاي فعل مجرمانه بزهکار بشمار مي آيد. اما به صرف ارتکاب جرم نمي توان بارمسؤوليت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد او را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانست. يعني: « بتوان تقصيري که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطلاح حقوق دانان قابليت انتساب مي نامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراک و اختيار تعريف کرده اند.ا ز نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوء نيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتکب جرم، براي اثبات مسئوليت کيفري در کليه جرائم اعم از عمدي و غير عمدي الزامي است.( اردبيلي ،1384 ، 24)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی