دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

  • مفهوم فلسفی رابطه سببیت

مفهوم سببیت، در حقوق پیوند میان دو پدیده مادّی است و نقش آن، بیان سهم یکی در ایجاد دیگری است. این است که حقوق، نظری ویژه درباره‌ی سببیت دارد تا بر پایه‌ی آن در تعیین رابطه‌ی بین پدیده‌های مورد مطالعه‌اش، حکم کند. هرچند که مفهوم ذاتی آن درباره‌ی سببیت جدای از مفهوم فراگیر فلسفی آن نیست. حقوق در جهت تعدی این مفهوم اساسی و هماهنگ کردن کیان این مفهوم و منطق قانونی آن، آن را با طبیعت رفتار انسانی که قانون و مقتضیات مسئولیت مدنی ایجاب می‌کند هماهنگ می‌سازد.

فلسفه میان قانون سببیت و مفهوم سببیت تفاوت می‌گذارد. قانون سببیت می‌گوید: هر رویدادی سببی دارد که با رابطه‌ای ضروری و تغییرناپذیر ارتباط می‌یابد. این قانون هم چنین می‌گوید که «هیچ چیز درجهان بدون سبب بوجود نمی آید»؛ یعنی «هیچ» مسببی بی‌سبب نیست. این قانون در پایان مقررمی دارد که «سبب یگانه، پیوسته آثار یکسانی را بوجود می آورد و آثار یکسان، سببی یگانه دارند».( نجیب حسنی،،1386، 32)

منظور از مفهوم سببیت، معیار و ضابطه‌ی سبب است، یعنی وسیله‌ای منطقی برای جستجوی سبب هر رویداد. با گفتن این که رابطه‌ای منطقی، دو رخداد را پیوند می‌دهد این نتیجه‌ی درست گرفته می‌شود که یکی از این دو، سبب دیگری است و اینکه دومی اثر و نتیجه‌ی نخست است. مفهوم سببیت با محدود کردن طبیعت و ویژگی‌های این رابطه میان سبب و اثر و تفاوت آن از رابطه‌هایی که در میان رویدادها پیوند می‌دهد، اما رابطه سببیت شمرده نمی‌شود ارتباط دارد.

  • مفهوم حقوقی رابطه سببیت

عدالت و منطق حکم می‌کند که هیچ کس مسئول زیانی که ناشی از تقصیر یا فعل زیان‌بار او نیست نباشد. جمله «مسئولیت ناشی از عمل خود می باشد» در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی[1]و عبارت «نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد» در ماده 492 قانون مجازات اسلامی[2] و عباراتی مشابه در ماده 528 قانون مجازات اسلامی مفید همین معنی است بنابراین زیان‌دیده برای مطالبه خسارت باید اثبات کند که رابطه سببیت بین خسارت وارده و عمل خوانده دعوا وجود داشته است.

[1]– ماده 1 ق.م.م: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»

[2] – ماده 492 ق.م.ا 1392: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود»

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی