دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

گفتار اول-اسباب و مباشران متعدد

در قلمرو مسئوولیت ناشی از وقایع حقوقی به میان آمده و بر مبنای آن تلاش می شود تا از میان اسباب متعددی که موجب بروز یک خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئوولیتی است، شناسایی گردد، و هر وقت که چند نفر به طور گروهی به ارتکاب عملی اقدام کنند اما به گونه ای که هر یک عمل مشابه و مستقلی را همزمان با دیگران انجام دهد و در نتیجه اقدام یکی از آنها که به طور شخصی قابل تعیین نباشد به ثالثی ضرری وارد کند که ممکن است سببها در عرض یکدیگر یا در طول یکدیگر موجبات ورود خسارت را فراهم کنند یا مجموعه ای کامل از عوامل ایجابی وسلبی ،یعنی مجموعه رخدادهای طبیعی گوناگون با اهمیت متفاوت که اجتماع و هماهنگی آنها، حدوث نتیجه را به گونه بایسته به دنبال داشته باشد: یا بدین معنی که چند نفر به صورت غیر مستقیم در اتلاف مال مربوط به دیگری دخالت کنند مثل اینکه یکی کلید بسازد ،و دیگری درب اتاقی که اموال زیان دیده در آن انبار شده را با این کلید باز نماید و بعد، حیوان وحشی ای وارد اتاق شده و به اموال خسارت وارد نماید:

در مواردی که اسباب گوناگون در ایجاد ضرر موثر بوده است ،دادرس در می ماند که عامل کدام  سبب را مسئول بشناسد. برای مثال، فرض کنیم در انباری که نزدیک راه آهن است مقدار زیادی بنزین نگاهداری می شود .گروهی نیز به قصد تفنن در مجاورت انبار بوته های بیابان را آتش می زنند .آتش از بوته ها به انبار بنزین سرایت می کند،حریق دامن می گیرد و قطاری که در ایستگاه است می سوزد .نگاهداری بنزین و آتش افروختن هیچ کدام علت منحصر سوختن قطار نیست.ولی کدام را باید سبب شمرد،نگاهداری بنزین را یا آتش زدن بوته ها یا هر دو را، (کاتوزیان ،1377، 83 و84)

مثال دیگر : دو قطار راه آهن با هم تصادم می کنند،مسافری که بیماری قلبی داشته است در اثر این حادثه جان می سپرد.سبب مرگ او مجموع حادثه قطار و بیماری قلبی است و باید دید مسئول را چگونه باید تعیین کرد؟ درباره چگونگی تمیز سبب ورود ضرر،در حقوق و فلسفه،پیشنهادهای گوناگونی شده است. ولی ،آنچه به نظر مسلم می رسد این است که ،برای ایجاد مسئوولیت مدنی،لازم نیست که فعل مسئوول علت منحصر ورود زیان باشد و هیچ عامل دیگری در این راه دخالت نکند،سبب باید در نظر عرف یا به حکم منطق در وقوع حادثه موثر باشد ،به گونه ای که بتوان گفت عامل ایجاد سبب ضرر را وارد کرده است،و نظریه های ارائه شده معیار انتخاب این سبب موثر را به دست می دهد(کاتوزیان،1377، 85)پس بنابراین، سبب پدیده ای فراهم آمده از چند عامل است نه یک عامل.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی