دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 آوردند که نتایج آن 10 تا 100 برابر کمتر از نتایج حاصل از فرمول­های تجربی و آزمون پمپاژ اعلام شد(چی یانگ و همکاران، 2008). در سال 1389 وزیریان و امانیان ضریب هدایت هیدرولیکی را در یک بررسی آزمایشگاهی از طریق آزمون پمپاژ به دست آوردند و نتایج را با رابطه تجربی هیزن مقایسه کردند. نتایج نشان داد که رابطه هیزن که می تواند به سهولت مورد استفاده قرار گیرد تقریب خوبی از ضریب هدایت هیدرولیکی به ما می دهد (وزیریان و امانیان، 1389).

در بررسی هیدرولیک آبخوان ها اثر مقیاس مدل بر روی نتایج در مقایسه با محیط طبیعی حائز اهمیت است. در سال 1995 مقاله ای توسط اسکولز- ماکوش و چرکاور با عنوان بررسی اثر مقیاس بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی آبخوان در طی آزمایش پمپاژ ارائه شد. در واقع در آن زمان تحقیقات نشان می­داد که ضریب هدایت هیدرولیکی در طول آزمون پمپاژ با افزایش مقیاسی از آبخوان که تحت تاثیر برداشت از چاه صورت می گیرد افزایش خواهد یافت. این تحقیق به صورت آزمون های پمپاژ بر روی آبخوانی از جنس کربنات در ایالت ویسکوزین انجام شد و نگارنده اعلام نمود که عموما ضریب هدایت هیدرولیکی در طول آزمایش پمپاژ افزایش می­یابد و این موضوع مستقل از روش اندازه گیری و شیوه محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی، (روش کوپر-ژاکوب، روش تیس و روش تیم) می­باشد(اسکولز-ماکوش، 1995).

در سال 2005 تحقیق مشابهی توسط ایلمن[1] انجام شد و در آن ایالت آریزونای آمریکا در منطقه وسیعی آزمون تزریق به داخل چاهک و محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی غیراشباع به نیهلم[2]و همکارانش در مقاله خود با عنوان پایین افتادن سطح آب در نهرها به علت برداشت آب های زیرزمینی توسط چاه­ها که در سال 2002 منتشر گردید، آبخوانی را در نظر گرفتند که شامل یک نهر بود و در آن جریان سطحی وجود داشت. همچنین آبخوان دارای چاهی بود که توسط آن برداشت از آب های زیرمینی صورت می­گرفت(نیهلم و همکاران،2002).

با توجه به کارهای انجام شده، در این پژوهش سعی شده با سه روش آزمایشگاهی مختلف پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان سنجیده شود و با مقایسه با فرمول­های تجربی، اعتبار این[1] Illman

[2] Nyholm

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دسته‌ها: دسته اصلی