دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

حكم در هر حال حضوري فرض مي‌شود.[1] البته، اين مورد داراي استثنائاتي مي‌باشد كه مي‌توان آن را حضوري تلقي نمود:

الف) «بعد ابلاغ قانوني اخطاريه به خوانده، خوانده طي لايحه‌اي نشاني جديد خود را اعلام مي‌كند».

ب) «بدون ابلاغ واقعي و بدون حضور در جلسه و بدون تقديم لايحه، خوانده دعواي متقابل اقامه مي‌كند».[2]

ج) «خوانده قبل از جلسه‌ي اوّل دادرسي شخص ثالثي را به دادرسي جلب مي‌نمايد».[3]

4-3- قطعيت دادنامه

مطابق ماده 305 ق.آ.د.م احكام غيابي قابل واخواهي هستند و به موجب بند الف ماده 331 قانون مزبور در دعاوي مالي حسب مورد با توجه به خواسته دعوي تا مبلغ سه ميليون ريال و نيز دعاوي كه قابل       تجديدنظر بوده ولي واخواه در مهلت مقرّر يعني چهل روز از تاريخ ابلاغ دادنامه به وي (بيست روز مهلت واخواهي و بيست روز مهلت تجديدنظر خواهي) اعتراض را به عمل نياورد و يا دادنامه به مرحله قطعيّت رسيده، حكم قطعي محسوب خواهد شد.

4-4- عدم ابلاغ دادنامه يا اوراق اجرائيه

با انقضاي مهلت شكايت (اعتراض) از حكم غيابي، به درخواست محكوم ‌له برگ اجرائيه صادر و پس از ابلاغ جهت اجرا به دايره اجراي حكام مدني، به لحاظ اقدامات اجرايي ارسال مي‌گردد. در اين راستا، تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م: «اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم ‌له خواهد بود مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به محكوم‌ عليه غايب ابلاغ واقعي شده…» با دقت در تبصره مزبور در مي‌يابيم كه معرفي ضامن و گرفتن تأمين در صورتي است كه اوراق دادنامه يا اجرائيه به واخواه ابلاغ واقعي نشده باشد و در غير‌اينصورت حكم را بايد حضوري تلقي نمود و نه غيابي و بنابراين فلسفه اخذ تأمين از محكوم ‌له موردي نخواهد داشت.

5- نوع، ميزان و مهلت توديع تأمين

با توجه به اينكه اجراي حكم غيابي منوط به توديع تأمين (ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب) از سوي محكوم ‌له خواهد بود و بدون توديع تأمين امكان اجراي حكم ميسّر نخواهد شد، لذا در اين قسمت سعي[1] – حياتي، علي عباس، شرح قانون آيين دادرسي مدني، سلسبيل، تهران، چاپ دوم، سال 1385، ص 451

[2] – مهاجري، علي، مبسوط در آیین دادرسي مدني، فکر سازان، تهران، چاپ چهارم، سال 1392، جلد سوم، ص 79

[3] – همان

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی