دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   رابطه تبلیغات شركت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر ميزان فروش بيمه عمر

  (دیفلور، 1383: ﻓﺼﻞ 11.(

2-3-4-اهميت اجتماعی تبليغات

در بين سال های 1900 تا جنگ جهانی اول (1914)، همزمان با پيدايش تخصص های ديگر در دنيای تجارت، تبليغات بازرگانی نيز به تدريج حرفه ای شدند.

يکی از مهمترين تغييرات تاثيرگزار، آغاز پخش راديو در دهه 1920 بود. پيش از اين تنها افراد با سواد می­توانستند از متن پيام های تبليغاتی استفاده کنند ولی با پيدايش راديو استفاده از اين پيام ها عموميت يافت.

در انگلستان و کشورهای ديگر، ابتدا راديوی غيرتجارتی تاسيس شد، اما در آمريکا برنامه های تجاری راديو و بعدها تلويزيون عادی شد و هر دوی اين رسانه ها، مجرای اصلی تبليغات در آمريکا شدند.

جنگ جهانی دوم تا حد زيادی اقتصاد آمريکا را از رکود نجات داد. ماشين مولد ثروت بار ديگر به کار افتاد و توليد برای جنگ، به طور قابل ملاحظه ای باعث نياز به بسياری از کالاهای مصرفی شد

همان طور که انتظار می رفت دوران پس از جنگ، دوره شکوفايی اقتصاد آمريکا بود. صنايع مصرفی، که تودة عظيم مهاجران حومه نشين را تغذيه می­کرد، به طور روزافزون خدمات تبليغاتی را برای به فروش رساندن توليدات به کار گرفت.

در دهه 1950، ظهور تلويزيون در سطح بين المللی بيشترين تاثير را بر تبليغات بازرگانی بر جای گذاشت. تبليغات نيز به نوبة خود بر گسترش تلويزيون اثر گذاشت. تلويزيون که رسانه­ای تبليغی بود و صدا را همراه با تصوير پخش می کرد، در تکامل تبليغات بازرگانی، نقشی مهم داشت(همان، 105).

2-3-5- پديده های نوين

1انفجار انتخاب: تنوع محصولات و وسعت گزينه ها در کالاها و خدمات باعث گستردگی حوزة انتخاب خريداران شده است. بنابر تحقيقات انجام شده، بعضا تا 40 هزار قلم کالا در سوپر مارکت های کشورهای غربی وجود دارد اما يک خانواده به طور متوسط 80 تا 85 درصد از نيازهای خود را فقط از بين 150 قلم کالا تأمين می کند. تنوع و وسعت گزينه ها، يا انفجار وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز اﯾﻦ ﻧﻮع از ارﺗﺒﺎﻃﺎت، دو ﺳﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻧـﺪه و در ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت را ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺳـﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﻦ از ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎري وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽاي ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﻣـﺸﺘﺮك ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ، ﺗﻠﻔﻦ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻧـﺮم اﻓـﺰار راﯾﺎﻧـﻪاي اﻣﮑـﺎن ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ[1] و ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪايﻫﺎ[2]ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب، ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوريﻫﺎي اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮥ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.»ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و آنلاین ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺗـﮏﺗـﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب آزاد ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻣﻨﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ، اﺟﺰاي ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻮﯾﻞ در آن وﺟﻮد دارد. ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮي و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻣﺸﺘﺮي ﺳﺎﻻري در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺘﺮي در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ از ﻧﻘﺶ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣـﯽﮐﻨﻨـﺪه ﻓﻌـﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« (ﻧﻘﯿﺐاﻟﺴﺎدات،1381: 61)

[1]Interactive Media

[2]Multi Media

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

رابطه تبلیغات شركت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر ميزان فروش بيمه عمر

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

رابطه تبلیغات شركت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر ميزان فروش بيمه عمر

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه رابطه تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر میزان فروش بیمه عمر

دسته‌ها: دسته اصلی