دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

: فروش به طريق مقتضي

آخرين شرط براي بازفروش کالا فروش به طريق مقتضي است ، بنابراين کنوانسيون هيچ گونه مقررات محدود کننده اي براي طريق فروش به عنوان شرط مقرر خاصي ندارد و فقط از عبارت « طريق مقتضي » استفاده کرده است .

مقصود کنوانسيون از فروش به طريق مقتضي آن است که ، کنوانسيون خواسته که فروش به روشي صورت گيرد که در حقوق قابل اعمال داخلي در محل فروش به رسميت شناخته شده باشد و طرفي که اقدام به

فروش مي کند نه تنها بي درد سر بودن و مناسب بودن در رابطه با ماهيت کالا را در نظر بگيرد بلکه منافع و حقوق طرفين را نيز رعايت نمايد .

کنوانسيون مشخص نکرده که اين وسايل چه هستند و به نظر مي آيد علت آن اين باشد که اين شرايط فروش در کشورهاي مختلف گوناگون مي باشد ۱ و براي اين که مشخص بشود که آيا وسايل استفاده شده براي فروش کالا مقتضي و مناسب هست يا نه ، بايد ديد که در اوضاع و احوال مشابه بر اساس قانون کشور محل فروش شخص متعارف اين اقدام را مطلوب مي داند يا خير.

البته اين روش کنوانسيون مورد انتقاد قرار گرفته ، که فروش با درنظر گرفتن شرايط و مقررات هر کشور ، گوناگون و متنوع مي باشد و بر اين عقيده بوده اند که اگر کنوانسيون روش فروش را معين مي کرد از نظر عملي بهتر و مناسب تر مي بود ۲ . در مقابل اين نظر برخي نويسندگان با تعريف از روش اتخاذ شده در کنوانسيون وين ، روش هاي ديگر را پرزحمت دانسته اند ۳ . در طرح اصلاح کنوانسيون به جاي عبارت « طريق مقتضي » ۴ از عبارت «روش فروشي که مقتضي است »۵ استفاده شده که به نظر مي رسد طراحان طرح اصلاح همچنان بر ارجاع به حقوق داخلي نظر دارند ۶ . طرفي که کالا را در اختيار دارد مي تواند کالا را با هرگونه وسيله اي به فروش رساند ، برخي مفسرين با توجه به اين که شرط بکار رفته در ماده 88 ( طريق مقتضي ) مفهومي بسيار گسترده و وسيع دارد از اين عبارت نتيجه گرفته اند که شرايط فروش خصوصاً قيمت کالاي فروخته شده بايد مناسب باشد و با توجه به نبود هيچ محدوديتي به غير از طريق مقتضي خريد براي خود را مجاز دانسته اند ، چون خريد براي خود نيز نوعي طريق مقتضي مي باشد ۷ .

۱ . هيجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاه هاي معتبر جهان ، پيشين ، ص 193 .

2 . Larry  A. Dimatteo & et al  , The Interpretive Turn in International Sales Law : An Analysis of Fiften Years of CISG Jurisprudence , Northwestern Journal of International Law & Business , Volume 24 , Issue 2 Winter , Winter 2004 , p . 428 .

3  . Sandra Saiegh , Avoidance under the CISG and Its Challenges under International Organizations Commercial Transactions , Journal of Law and Commerce , Volume 25 , 2005  – 2006 , p . 447 .

4 . Any Appropriate Means

5 . Appropriateness of Method of Sale

6 . UNCITRAL , UNCITRAL Outline of the CISG , A/CN.9/Ser.C/Guide/1 English 12 September 1995 . Available at : http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/cisgthes.html#88. (2012/11/12.PM.07:11)

7 . Peter Schlechtriem , Ibid .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی