دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

آزمون فرضیه فرعی دوم: جنسیت افراد بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر­ معنی­داری دارد.

برای بررسی این فرضیه از آزمون رگرسیون خطی استفاده می­کنیم. جدول 4-13، نتایج حاصل از معنی­داری انجام آزمون رگرسیون برای فرضیه فرعی دوم را نشان می­دهد.

جدول 4-13: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق با توجه به نتایج جدول 4-13، شاهد این هستیم که سطح معنی­داری برای آزمون رگرسیون خطی بیشتر از 0.05 شده است و بنابراین معنی­داری انجام رگرسیون تایید نمی­شود. به عبارت دیگر رگرسیون مورد نظر معنی­داری وجود تاثیر متغیر جنسیت بر تعداد دفعات رمزگردانی را تایید نمی­کند.

برای اطمینان از بیشتر نتایج مربوط به معنی­داری وجود متغیر جنسیت و مقدار ثابت را در مدل بررسی می­کنیم. نتایج معنی­داری وجود متغیر “جنسیت” و “مقدار ثابت” در مدل رگرسیونی در جدول 4-14 نشان داده شده است.

جدول 4-14: جدول معنی­داری وجود متغیر “جنسیت” در مدلبا توجه به جدول 4-14، می­بینیم که سطح معنی­داری وجود مقدار ثابت کمتر از 0.05 شده است و بنابراین معنی­داری وجود مقدار ثابت در مدل تایید می­شود اما معنی­داری وجود متغیر “قومیت” در مدل بیشتر از 0.05 است و معنی­داری وجود این متغیر در مدل تایید نمی­شود. با توجه به ضریب برآورد شده برای متغیر جنسیت نیز می­توان به همین نتیجه رسید زیرا مقدار این ضریب برابر با 0.373 است که مقدار کوچکی بوده و تاثیر بسیار کمی در افزایش مقدار متغیر “تعداد دفعات رمزگردانی” دارد. و با توجه به معنی­داری وجود مقدار ثابت در مدل می­توان گفت که بیشتر تغییرات مدل را مقدار ثابت توجیه می­کند. در کل می­توان گفت که میزان رمزگردانی گویشوران زن و مرد اختلاف چندانی از لحاظ آماری با هم ندارند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی