دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

مبحث سوم-جعل مفادی و مادی در حقوق کشورهای دیگر

 حقوقدانان ایران برای اشاره به مفهوم «واقعی جلوه دادن مطالـب خـلاف واقـع» از دو اصطلاح «جعل معنوی» و «جعل مفادی» استفاده کردهانـد ولـی در حقـوق فرانـسه و مصر تنها از یک اصطلاح برای اشاره به این مفهوم استفاده میشود. بیتردید واژههای «معنوی» و «مفادی» به مفهوم واحدی ارجاع نمیدهند و مبتنـی بر مسامحه به کار میروند. این ناهماهنگی در تعبیـر موجـب شـده تـا حقـوقدانـان در درک ماهیت و شناسایی مصادیق این جرم اختلاف کنند. اصطلاح جعل معنوی در مقابل جعل مادی قرار میگیرد و وضع آن بر این پیشفرض مبتنی است که ایـن نـوع جعـل، بـینیـاز از توسـل بـه ابـزار مـادی صورت گرفته و فاقد آثار مادی و قابل مشاهده در ظاهر سند میباشد .[1]اعتبار این گزاره با توجه به مطالبی که پیـشتر در مقـام سنجش اعتبار وجوه افتراق جعل مادی و مفادی بیان شد، محـل تردیـد اسـت. بنـابراین استفاده از اصطلاح جعل معنوی برای اشاره بـه مـواردی کـه جعـل فاقـد آثـار مـادی و ملموس بوده و توسط کارشناس قابل اثبات نمیباشد، صحیح به نظر نمیرسد. واژۀ «مفاد» در لغت به معنای مفهوم، مدلول، مستفاد، فحواومقصود به کار رفته است . بدین ترتیب جعل مفادی نیز به معنای خلاف واقع بودن محتـوا و مضمون یک سند میباشد. اصطلاح جعل مفادی دقیقتر از جعل معنوی است؛ زیـرا نیاز از ارتکاب رفتار فیزیکی، ً علاوه بر خارج نمودن این جرم از جرایم صرفا ذهنی یا بی لی را نیز منتفی میسازد. ّ ی و او ّ امکان خلط مصادیق آن با موارد جعل مادی به نحو کل در مقام تمایز جعل مادی و مفادی باید توجـه داشـت کـه جعـل مـادی در صـورتی مخدوش تلقی شود و از درجـۀ اعتبـار سـاقط ْ یک سند ِ تحقق مییابد که قسمت انشایی گردد؛ زیرا در این نوع جعل، شخص پس از ساختن یـا تغییـر دادن یـک نوشـته،

[1] کریمیان،محمد حسین، بررسی تطبیقی جرم جعل در فقه و حقوق ایران،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1390،ص98

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی