دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92

بند چهارم: سكوت قانون در قبال جرايم متعدد اطفال و نوجوانان

قانون مجازات اســلامى مصــوب 1392 در قبال جرايم متعــدد اطفال و نوجوانان ساكت مىباشد.مجازات های تعزیری موضوع ماده ی 19 مخصوص جرایم اشخاص بالای هجده سال است و افراد زیر این سن برابر ماد 88 به بعد مجازات خاص خود را دارند یعنی مجازات پیش بینی شده در درجه ی پنج فقط مربوط به بزرگسالان است زیرا در ماده ی 89 این قانون بر اساس درجات تعزیر برای نوجوانان مجازات خاصی تعیین شده است.[1] به همين دليل اين پرسش مطرح مىشود كه آيا احكام و مقــررات ناظر بر تعدد جرم در خصوص جرايم ارتكابى اطفال و نوجوانان نيز جريان مىيابد؟

بــا وجود تصريح ماده ى 138 قانون مجازات اســلامى جديد مبنى بر عدم اعمال مقررات تكرار جرم در خصوص اطفال بزهكار، اين قانون در خصوص اعمال يا عدم اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به اين افراد ساكت است؛ اين امر زمينه ى بروز ديدگاه هاي مختلف و رويه هاي قضايي متفاوت را فراهم خواهد آورد. همين رويكرد در قانون مجازات عمومى مصوب 1304 نيز پذيرفته شده بود؛ به موجب ماده ى 38 قانون مذكور، احكام تكرار جرم در خصوص اطفال قابل اجرا نبود؛ با وجود ســكوت اين قانون نســبت به جرايم متعدد اطفــال، در بند «ط» ماده ى 32 قانون مجازات عمومى مصوب 1352 آمده بــود كه مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم درباره ى اطفال بزهكار رعايت نمى شــود. در رأى وحــدت رويه ى [2]هيأت عمومى ديوان عالى  کشور نيز تصريح شــده بود: «بند «ط» ماده ى 32 قانون مجازات عمومى ســال  1352 صرفا اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم را از لحاظ تشــديد كيفر درباره ى اطفــال منع كرده و تســرى به تعيين كيفر متعدد براى جرايــم مختلف ندارد.[3] لذا تعيين مجــازات قانونى براى هر يك از جرايم متعدد اطفال بدون رعايت تشــديد كيفر و به موقع اجرا گذاردن مجازات قطعى شــده موافق موازين قانونى تشــخيص مىگردد». به نظر مىرســد در موضوع مورد بحث موضــع قانون مجازات عمومى سال 1352 مقبولتر است. اگر قانون مجازات اسلامى جديد در اين زمينه از قانون مجازات عمومى سال 1352 تبعيت مىكرد، ايراد مورد نظر مرتفع مىگرديد. بــا توجه به مطالب فوق، جميع احــكام و مقررات ناظر به تعدد جرم كه در قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1392 پيش بينى شده است، نسبت به اطفال و نوجوانان بزهكار هم قابل اعمال مىباشد. بــا توجه به مطالب فوق، جميع احــكام و مقررات ناظر به تعدد جرم كه در قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1392 پيش بينى شده است، نسبت به اطفال و نوجوانان بزهكار هم قابل اعمال مىباشد. البته ممكن اســت گفته شــود، قانونگذار در قانون مجازات اسلامى جديد ً اطفال بزهكار را از شــمول مقــررات تعدد جرم خارج ننموده اســت. اگر تعمــدا قانونگــذار جرايم متعدد اطفال بزهكار را از شــمول احــكام و مقررات تعدد جرم مســتثنى مىكرد نتيجه ى چنين حكمى اين بود كه دادگاه براى هر يك از جرايم ارتكابى، حســب مورد مجازات يا اقدامات تامينى و تربيتى مربوطه را تعيين و ً عملا همه ى مجازاتها يا اقدامات تاميني و تربيتي اجرا مىگرديد و اين يعنى كاربســت ً قاعده ى جمع مجازاتها نســبت به جرايم متعدد اطفال و نوجوانان بزهكار كه قطعا نســبت به قاعده ى مجازات اشد، شديدتر محسوب مىشود. براى اجتناب از چنين نتيجه اى، مقنن جرايم متعدد اطفال را همانند جرايم متعدد افراد بالغ تحت احكام و مقررات واحد قرار داده است. برداشت اخير خالى از وجه هم نمىباشد؛ به ويژه اگر اعمال كيفيات مخففه در مورد جرايم متعدد اطفال مشمول حكم خاص ماده ى 93 قانون مجازات اسلامى جديد قرار گيرد و از شمول محدوديتهاى مصرح در تبصره ى 3 ماده ى 134 خارج باشد. برداشت اخير به نفع اطفال خواهد بود. برخي از حقوقدانان دليل اين ســكوت را فقدان مسووليت كيفري اطفال و عدم امكان مجازات آنان قلمداد مي كنند. از ديدگاه اين حقوقدانان، تشديد مجازات بــه منظور اصلاح و بازداشــتن مرتكب از ارتكاب جرم اســت و از اين رو در مورد

[1] مصدق,محمد,1392, منبع پیشین,ص94

[2]  رأى وحدت رويه ى شماره ى 35 مورخ 10/1/60

[3] زراعت، عباس، 1376شرح قانون مجازات اسلامي، تهران: ققنوس، چاپ نخست،. ص375

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 

دسته‌ها: دسته اصلی