دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه

میرسیدعلی طباطبایی:

خون‌ حیض، چیز شناخته شده‌ای‌ است‌ که دیگر ملل و طوایف مردم و نیز اطبا از آن به خوبی اطلاع دارنـد و چیزی نیست که بر بیان شارع متوقف باشد، بلکه همانند دیگر پدیده‌های طبیعی در‌ بدن‌ انسان؛ مانند بول، منی و غیره که موضوع احکام شرعی قرار گرفته در شناخت آنها به بیان شارع نـیازی نـیست، بلکه هرگاه تحقق و شناسایی گردید، احکام مربوط، بر آن‌ مترتب‌ می‌گردد.

دو صحیحه عـبداللّه بـن سنانو موثقه ساباطی و روایات ابی‌بصیر از امام‌ صادق علیه‌السلام (3) و از فتوای مرحوم صدوق در المقنع و من لایحضره‌ الفقیه و اشاره به‌ آیه‌ 152 سوره انعام(4) و آیه 6 سوره نساء،(5) نتیجه می‌گیریم که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسـران، احـتلام و در دخـتران، دیدن خون حیض است و سـایر عـلایم و سـن، نشانه‌هایی است که نوعیت دارد، ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ، امری تکوینی است، نه تشریعی.

البته تعیین سنی که نوعا دختران در آن، خون حـیض مـی‌بینند و پسـران محتلم‌ می‌شوند،‌ از سوی قانون‌گذار ضرورت دارد. شایان ذکر اسـت کـه برای تحقق مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، ادراک کامل (رشد کیفری) نیز لازم و ضروری می‌باشد. لذا سن برای مسؤولیت داشتن،‌ موضوعیت‌ نـدارد، بـلکه طـریقیت دارد.

کودک در این سن به مرحله ادراک کامل و رشد فکری می‌رسد، از ایـن رو، افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند، مسؤولیت کیفری‌ ندارند.‌ پس همان طور که تحقق بلوغ جنسی (احتلام، حیض)، شـرط لازم بـرای تـوجه تکلیف و مکلّف شدن است، رشد کیفری و وجود ادراک (قدرت تمییز) نیز بـرای مـسؤولیت کیفری،‌ شرط‌ می‌باشد.‌ بنابراین، برای مسؤولیت کیفری، دو‌ شرط‌ لازم‌ است: «بلوغ» و «رشد کیفری» و هیچ کدام از ایـن دو شـرط، بـه تنهایی برای مسؤولیت کیفری، کافی نیست.

البته در‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مصوب سال 1370، بـا تـوجه بـه نظر‌ مشهور‌ فقهای امامیه، حدود مسؤولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی‌ با‌ قوانین‌ سابق، متفاوت اسـت. در قـوانین فـوق، مسؤولیت کیفری کودکان به دو دوره «قبل از‌ بلوغ»‌ و دوره «رسیدن به حد بلوغ» تقسیم شده است که مـاده 49(1) و تـبصره‌های آن،‌ بیان‌کننده‌ این مطلب می‌باشد.

در این قانون، با ضمیمه کردن و در نظر گرفتن‌ تـبصره‌ یـک‌ مـاده 1210 قانون مدنی می‌توان گفت: کودکان، قبل از بلوغ شرعی؛ یعنی پسر، قبل‌ از‌ رسیدن به سن پانزده سـال تـمام قـمری و دختر، قبل از رسیدن به‌ سن‌ نه‌ سال تمام قمری، مبرّا از مسؤولیت کـیفری هـستند و زمانی که پسر به پانزده سال‌ تمام‌ قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید، بـه حـد بلوغ‌ شرعی‌ رسیده،‌ دارای مسؤولیت کیفری هستند.

یادآوری می‌شود که این نظریه قانون گـذار، دارای ایـرادات و اشکالات‌ زیادی‌ است‌ که می‌توان اختصارا بـه بـعضی از آنـها اشاره کرد:

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه 

دسته‌ها: دسته اصلی