دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

  • 25 سال سابقه برای مشاغل غیر تخصصی و 30 سال سابقه برای مشاغل تخصص با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و بدون شرط سنی در خصوص متصدیان مشاغل سخت و زیان اور و معلولان
  • 60 سال سن و 25 سال سابقه با 25 روز حقوق
  • 55 سال سن و 25 سال سابقه با 25 روز حقوق در خصوص متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و معلولان
  • زنان با 25 سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی

بازنشستگی توافقی:

  • داشتن حداقل 30سال سابقه خدمت و موافقت دستگاه اجرایی

بازنشستگی اجباری:

  • 30 سال سابقه برای مشاغل غیر تخصصی و 60 سال سن و 35 سال برای مشاغل تخصصی و 65 سال سن
  • 25 سال سابقه و 65 سال سن برای مشاغل غیر تخصصی و 25 سال سابقه و 70 سال سن برای مشاغل تخصصی

بازنشستگی پیش از موعد:

ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده است که قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 نسخ نشده و به اعتیار خود باقی است . در قانون اخیر به دولت اجازه داده شده است که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت برای مردان و بیست سال سابقه خدمت برای زنان داشته باشند در صورت تقاضای این قبیل کارکنان با پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته نماید.

در حال حاضر صندوق های مختلف بازنشستگی از لحاظ شرایط برخورداری والدین از حمایت های درمانی ضوابط متفاوتی دارند، اما این بند چنانچه از صدر ماده بر می آید در صدد برقراری نظامی یکنواخت و هماهنگ در این زمینه است، لذا قوانین فعلی حاکم بر صندوق ها تا حدی که مغایر این قانون باشد ملغی تلقی می شوند؛ از جمله این قوانین بند 4 ماده 58 قانون تامین اجتماعی است که شرط برخورداری پدر و مادر بیمه شده از خدمات درمانی مقرر در ماده 54 آن قانون را این دانسته است که سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی از کارافتاده باشند.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر