دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

گفتار هشتم-.قتل محارب

بند اول-دیدگاه اهل سنت

درخصوص قتل محارب از ناحیه افراد عادی و بدون اذن امام، ابوحنیفه و شافعی و مالک واحمد حنبل معتقدند: چنانچه کسی دست محارب دزد را قطع کند و یا محاربی را که مرتکب قتل شده به قتل برساند، قصاص نمی شود و تفاوتی نمی کند قبل از محکومیت محارب باشد یابعد از آن اما به دلیل نداشتن اذن از حاکم تعزیر می شود .. بدین ترتیب از دیدگاه اهل سنت محاربی که مرتکب قتل یا سرقت شده، مهدورالدم است و خون او مباح است و فقط قاتل محارب به جهت اقدام خودسرانه و بدون اذن از امام تعزیر می شود و با توجه به اختلافاتی که در تخییر و ترتیب مجازات های چهارگانه محارب مطرح است و نظر به این که طبق آیه شریفه:انما جزاء الذین یحاربون الله، درصورت توبه محارب قبل از دستگیری و دست یابی به او،مجازات او ساقط می شود، حکم به جواز ریختن خون محارب توسط افرادی که از سوی امام اذن ندارد، عجیب است.[1]

در خصوص بغی، از نظر اهل سنت درصورت وجود شرایط، باغی مهدورالدم است. شافعی ومالک و احمد حنبل در مهدورالدم بودن باغیان شروع به جنگ با حکومت را شرط دانسته انداما از نظر ابوحنیفه از زمانی که باغیان اجتماع کرده و از پذیرش حکومت خودداری کنند،مهدورالدم هستند هرچند شروع به جنگ نکرده باشند. همچنین از نظر اهل سنت قاتل باغی به جهت عدم اذن از حاکم، تعزیر می شود.[2]

بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه

از نظر فقهای شیعه دلیلی برمهدورالدم بودن محارب و یا باغی نسبت به همه مسلمانان نداریم.در مورد بغی اساسا مجازات مشخصی وجود ندارد تاکسی بخواهد مجازات باغی رااجرا کند بلکه در صورت صلاحدید امام(ع) و به دستور او مسلمانان مکلفند با کسانی که به مقابله با امام معصوم(ع) یا حکومت اسلامی برخاسته اند، بجنگند تا به اطاعت امام برگردند.بنابر این مجازات حدی مشخصی برای جرم بغی متصور نیست تا بگوییم: باغی چون مجازات قتل دارد، مهدورالدم است.[3] شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید:

کسی که بر یکی از ائمه(ع) خروج کند، باغی است خواه یک نفر باشد، مانند ابن ملجم یا بیشترمانند اهل جمل و صفین و در صورت صلاحدید امام جنگ با باغیان تازمان گردن نهادن به طاعت امام و یا قتل، واجب است.

در خصوص محارب هم درکتب فقهی شیعه دلیلی براجرای حد محارب بدون اذن امام وتوسط اشخاص عادی نداریم، آنچه دراین خصوص درمتون فقهی ما مطرح شده، دفاع درمقابل محارب و لص  است و روایات زیادی درخصوص لزوم دفاع درمقابل لص داریم.[4]

[1] . احمد بن محمد بن علي، المقري القيومي، مصباح المنير، چاپ اول، قم، دارالهجره، 1405 ه.ق.

[2] . کریمیان،محمد حسین، بررسی تطبیقی مهدورالدم در فقه و حقوق ایران،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1390

[3] . رضاییان،محمد جواد،مقاله مهدور الدم بودن مجنی علیه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388

[4] . میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، نشرمیزان، 1376

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

دسته‌ها: دسته اصلی