دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلمان  مقطع ابتدائی دخترانه

تعریف شناخت

شناخت در زبان عام به معنای دانش است امادر روانشناسی به معنای جریانهای فکری ویادگیری ونحوه سازما ندهی وخیر وبه کارگیری اطلاعات است اما در فراشناخت، فراگیرتلاش می کند تا از نظام های شناختی خود آگاه شود ،راه های از بین بردن موانع یادگیری را جستجو کند شیوه های مطلوب یادگیری یادگیری را پی ریزی کند وخود تنظیم کنندگی همه جانبه داشته باشد به طور کلی فراشنا خت تفکر درباره تفکر است این ایده که فراگیران درباره تفکر خود می اندیشیدند به زمان افلاطون و ارسطو بر می گیرد و اصطلاح فراشناخت برای اولین بار در سال 1976توسط جان فلاول حیطه  روانشناسی شناختی شد. وی درباره مفهوم فراشناخت چنین اظهار داشت فراشناخت دانش فرد درباره فرآیندها ومحصولات شناختی خود یا هر چیز مرتبط با آنها از جمله ویژگیهای مربوط به یادگیری اطلاعات یاد داده است(. www.gm.nkhshooi.ir)

گمان می رود که مهارتهای فراشناختی نقش مهمی در انواع فعالیت های شناختی از جمله دو مدل کردن اطلاعات به صورت کلاس ترغیب کلامی، درک ومفهوم مطالب ،خواندن ،نوشتن ،توجه ، ادارک ،حافظه ،فراگیری زبان ،حل مساله ،شناخت اجتماعی واشکال مختلف خود آموزی وکنترل خود بازی می کند. فراشناخت عبارت است از هر گونه دانش یا فعالیت شناختی که یک موضوع شناختی را در بر می گیرد ویا یک فعالیت شناختی را نظم

میدهد،فراشناخت مربوط می شود به دانش مردم در مورد ماهیت

مردم به عنوان یک نظام شناختی ونیز دانش در مورد ماهیت تکالیف متفاوت فراشناخت به دانش فرد درباره نظام شناختی وتفکر وبا آگاهی فرد از شناخت یادگیری ونحوه تفکر خود اطلاق می شود .(کدیور ،1374ص 149).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلمان  مقطع ابتدائی دخترانه