دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

فرضیه فرعی دوم:

جنسیت افراد بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر­ معنی­داری دارد.

با توجه به نتایج حاصل از انجام آزمون رگرسیون خطی و “معنی­داری > 0.05″، فرضیه فرعی دوم تحقیق پذیرفته نمی­شود. به عبارت دیگر جنسیت افراد بر میزان رمزگردانی آنها تاثیر معنی‌داری ندارد.

فرضیه فرعی سوم:

سن افراد بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر­ معنی­داری دارد.

با توجه به نتایج حاصل از انجام آزمون رگرسیون خطی و “معنی­داری < 0.05″، فرضیه فرعی سوم تحقیق پذیرفته می­شود. به عبارت دیگر سن افراد بر میزان رمزگردانی آنها تاثیر معنی‌داری دارد. با توجه به مقدار ضریب برآورد شده در مدل رگرسیون خطی برای متغیر سن (1.054)، این متغیر تاثیر مستقیم و مثبتی بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه دارد.

فرضیه فرعی چهارم:

نگرش مثبت افراد بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر­ معنی­داری دارد.

با توجه به نتایج حاصل از انجام آزمون رگرسیون خطی و “معنی­داری < 0.05″، فرضیه فرعی چهارم تحقیق پذیرفته می­شود. به عبارت دیگر نگرش افراد نسبت به زبان مادریشان بر میزان رمزگردانی آنها تاثیر معنی‌داری دارد. با توجه به مقدار ضریب برآورد شده در مدل رگرسیون خطی برای متغیر نگرش (2.164)، این متغیر تاثیر مستقیم و مثبتی بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی