دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

– تاثیر نظریه سبب متعارف در حقوق ایران

پیروی از همین نظرو در ماده 352 ق. م.ا سابق در بحث موجبات ضمان بدین صورت آورده شده : که هر گاه کسی در ملک خود آتشی به مقدار نیاز روشن کند که احتمال سرایت آن به جاهای دیگر می رفته است، اما اتفاقا سرایت کرده و منجر به تلف مال دیگری شود ضامن نمی باشد و در ادامه آیت الله خویی می گوید،(لا ضمان فیما لا یعد اضرارا عرفا و ان ترتب علیه الضرر اتفاقا): ضمان در حیاتی که عرفا اضرار شمرده نمی شود وجود ندارد هر چند که اتفاقا منجر به ضرر شود، از این ماده چنین برداشت می شود : که هرگاه افروختن آتش به صورتی باشد که متعارف و بر حسب سیر طبیعی امور منجر به سرایت دیگر شود ضمان آور است،و بالعکس هر گاه آتش منجر به سرایت نشود،بلکه اتفاقا به اموال دیگری سرایت کند،برای روشن کننده آن ضمانی وجود ندارد و این حکم را نباید فقط متخصص این مثال بدانیم بلکه باید آن را قاعده ای کلی دانسته و در مورد هر خسارتی جاری کنیم و بنابراین از دیدگاه گروهی از فقیهان شیعه،سببی را می توان مسئول جبران خسارت زیان دیده دانست که متعارفا و بر حسب طبیعی امور منجر به زیان شود،نه سببی که استثنائا و به طور اتفاقی زیانی را به وچود بیاورد. با این وجود، هیچ کدام در فرض اجتماع اسباب به طور صریح نظریه سبب متعارف را اتخاذ نکرده اند ،اما از میان شیعه مرحوم کاشف الغطاست که به طور صریح نظریه مذکور را می پذیرد.و به گفته برخی از حقوقدانان تمایز سبب خسارت از شرایط ایجاد آن منطقی است ولی:«لزوم پیش بیی ضرر را با هیچ قاعده حقوقی نمی توان توجیه کرد،مگر اینکه گفته شود تنها در این مورد تقصیر رخ می دهد که آن هم مربوط به رابطه سببیت می شود.و به اضافه ،عوامل به وچود آمدن ضرر گاه چندان پیچیده و مبهم است که تمیز سبب متعارف و اصلی از سایر شرایط اتفاقی باز شناخته نمی شود.و همین امر سبب می شود که دادگاهها نتوانند روش ثابتی در برابر حوادث مشابه در پیش گیرندو فقهای امامیه گفته اند:اگر امری به طور متعارف قابل پیش بینی باشد ،و شخصی بدون در نظر گرفتن آن امر اقدامات زیانباری را انجام دهد، عدم پیش بینی چنین امر متعارفی تقصیر محسوب می شود و این تقصیر سبب مسئول را معرفی می نماید.و به علاوه تعیین سبب مسئول باضابطه تقصیر عرفی از شناسایی و یافتن تمامی اسباب و شرایط مسئول اسانتر است(قاسم زاده، 1387، 100)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی