دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

اجبار مادی با منشاء درونی یا داخلی

اجبار مادی با منشاء داخلی وقتی صورت می­گیرد که، مرتکب بدون آنکه از نظرروحی روانی مجبور باشد از نظر جسمی و فیزیکی در چنان شرایطی قرار بگیرد که اراده و قصد از او زایل می­گردد، مادری که به واسطه خستگی مفرط و زیاد به خواب میرود و درخواب به واسطه غلتیدن موجب مرگ نوزاد می­گردد. و یا سربازی که که در اثر خستگی مفرط و زیاد به خواب می­رود و یا مسافری که در قطار تحت تأثیر بیماری به خواب می­رود و به همین جهت در ایستگاهی که قرار بود پیاده شود، پیاده نشد(باهری، محمد. 1389. 324).

اجبارمادی خواه منشاء بیرونی داشته باشد خواه منشاء درونی هنگامی رافع مسؤولیت کیفری به شمار می­رود که اولاً عادتاً وقابل تحمل نباشد وثانیاً معلول خطای خود فاعل به حساب نیاید. (اردبیلی، محمدعلی. 1390. 93).

 

 

ب) اجبار معنوی یا اکراه

اجبار معنوی به هنگامی است که فاعل تحت سلطه احساس ترس و وحشت ویا هیجان شدید عنان اختیار از کف نهد و مرتکب جرم شود. بر خلاف اجبار مادی که بر جسم فاعل تأثیر می­گذارد اجبار معنوی روان او را به تصرف درمی­آورد. در اجبار معنوی نیز باید به اعتبار منشاء فشار میان اجبار معنوی بیرونی و اجبار معنوی دورنی فرق گذاشت.

در اجبار روحی، قهر مادی در بین نیست عامل روحاً تحت فشار قرار می­گیرد به نحوی آزادی خود را در ارتکاب عمل از دست می­دهد.

1- اجبار معنوی بیرونی

اجبار معنوی بیرونی عبارت است از واردار کردن دیگری به ارتکاب جرم با تهدید یا تخویف یا تحریک شدید و یا تلقین. (اردبیلی، محمد علی. 1390. 94)

دراین بین موارد، نیروی خارجی بر اراده مرتکب تحمیل می­شود که وقتی جدی و شدید باشد، ممکن است از موارد رفع مسؤولیت کیفری و معافیت از مجازات تلقی شود. در اکراه، تهدید تحمیل شده بر ارادۀ شخص اکراه شونده، مرتکب جرم را نه به طور کامل بلکه تا حدودی از آزادی اراده محروم می­نماید. بدین ترتیب تهدید بسیار جدی، موجب ترس اکراه شده می­گردد. اجبار معنوی بیرونی اسفاده از عدم مسؤولیت را خاص مرتکب جرم که خود قربانی ارکراه کننده شده است دانسته و با اجبار معنوی درونی متمایز است. (گلدوزیان، ایرج. 1386. 254).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی