دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

متغیرهای تحقیق

در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سوال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرها امری ضروری است. در این تحقیق دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است.

الف( متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری پذیرفته میشود تا رابطه‌اش با متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود.

ب ( متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۰: 43-44).

تحقیق حاضر دارای 5 متغیر اصلی می‌باشد، که عبارتند از:

  1. سن
  2. جنسیت
  3. قومیت
  4. نگرش
  5. تعداد دفعات رمزگردانی

با توجه به فرضیات تحقیق، متغیرهای سن، جنسیت، قومیت و نگرش به عنوان متغیر مستقل و متغیر­ تعداد دفعات رمزگردانی به عنوان متغیر وابسته در مدل استفاده می­شوند.

3-3- روش‌های جمع آوری اطلاعات

پژوهشگر باید با استفاده از ابزارهایی داده‌های لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمع آوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه‌ها بپردازد. برای جمع آوری داده‌ها به ابزاری‌های گوناگونی نیاز است. نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است. هر یک از ابزارهای جمع آوری داده‌ها، مزایا و معایبی دارند که هنگام به کارگیری آن‌ها باید به این مزایا و معایب و تأثیر آنها در هدف تحقیق توجه کرده و با رعایت نکات لازم، زمینه‌های معتبر بودن تحقیق را فراهم آورد (خاکی، 1388: 239).

مهمترین روش‌های جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:

  • مطالعات کتابخانه‌ای

در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب‌های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده شده است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی