دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

: بازفروش اضطراري کالاي در معرض فساد سريع

همان طوري که از بند 2 ماده 88 کنوانسيون برمي آيد در صورتي که کالا در معرض فساد سريع باشد طرفي که کالا را در تصرف دارد مکلف است کالا را به فروش رساند .

نکته اي که بايد در اينجا بايد متذکر شد اين است که نوع کالا مهم نيست ، يعني مهم نيست که فساد کالا ناشي از طبيعت يا ذات خود کالا باشد ، کنوانسيون در اين خصوص هيچ محدوديتي را وارد نکرده بلکه خواسته هر نوع کالايي را که در معرض فساد مي باشد را دربر گيرد .

سوالي  که در اين جا مطرح مي شود اين است که منظور از فساد چيست و آيا مفهوم فساد کاهش سريع در ارزش کالا ناشي از تغييرات بازار را دربر مي گيرد يا نه .

کنفرانس وين خواستار تمايز بين وضعيت تلف و فاسد شدن شد ، دبيرخانه آنسيترال در اين خصوص توضيح داد که مفهوم تلف محدود به فساد مادي يا ازبين رفتن کالا نيست و وضعيتي که کالا در معرض کاهش سريع ارزش به واسطه تغييرات در بازار است را نيز دربر مي گيرد . با اين وجود زماني که اين ماده مورد بحث واقع

شده بود کلمه « تلف » ۱ از متن کنوانسيون حذف شد و فقط عبارت فاسد شدن سريع باقي ماند ۲ . اما مي توان تفسير موسعي از مفهوم « فساد سريع »۳ به عمل آورد و آن را شامل مورد تلف نيز دانست ۴ .

با توجه به مطالب بالا به عنوان يک قاعده مي توان گفت که فساد سريع فقط به « فاسد شدن مادي » ۱ اختصاص دارد ۲ و کاهش ارزش اقتصادي که ناشي از کاهش سريع قيمت بازار است را دربر نمي گيرد ۳.

ضمناً در صورتي که امکان جلوگيري از بروز فساد وجود داشته باشد هر چند کالا نوعاً سريع الفساد باشد نمي توان با استناد به بند 2 ماده 88 کنوانسيون اقدام به بازفروش کرد ۴ .

بند دوم : بازفروش اضطراري کالايي که نگهداري اش مستلزم مخارج غيرمتعارف باشد

مطابق مواد 85 و 86 کنوانسيون وين ، يک طرف قرارداد مکلف به نگهداري از کالا مي باشد و همان طوري که ماده 87 کنوانسيون متذکر شده هزينه اي که به اين نگهداري تعلق مي گيرد نبايد از حالت متعارف خارج شود . بند 2 ماده 88 فرضي را پيش بيني کرده که نگهداري کالا مستلزم هزينه غير متعارفي است و در اين صورت نگهدارنده کالا را مکلف کرده که به فروش کالاي مزبور اقدام نمايد .

وقتي هزينه نگهداري غيرمتعارف محسوب مي شود که اين هزينه ها از مقداري که به طور عادي صرف مي شود فراتر رود يا برابر و يا متجاوز از ارزش کالا بشود ۵ ، مخصوصاً در موردي که به واسطه ويژگي خاص کالا به منظور حفاظت از آن اقدامات فوق العاده اي را بايد معمول داشت و اين اقدامات به شدت از ميزان معمولي هزينه ها فراتر مي رود ، براي مثال کالا نياز به نگهداري در انبار ويژه اي داشته باشد يا نگهداري حتماً بايد به وسيله افراد واجد شرايط آموزش ديده صورت گيرد ۶ .

در مورد اين که چه هزينه هايي متعارف و چه هزينه هايي غير متعارف محسوب مي شود بايد توجه داشت که اين امور با توجه به وضعيت کالا به ويژه نوع و جنس آن و نيز زمان و مکان حمل و نقل متفاوت خواهد بود ۷ .

مثلاً در پرونده اي که کالاي فروخته شده گوشت گوزن بود ، دادگاه متذکر شد که فروشنده اي که به دليل امتناع خريدار از قبض ، کالا در اختيار او بوده ، حق فروش آن را نداشته است . دادگاه توضيح مي دهد که گوشت گوزن را مي توان از طريق فريز کردن نگهداري کرد و اين کار ( فريز کردن ) از 10 %  از ارزش کالا تجاوز نمي کند۱ .

1 . Loss

2 . کلمه « فاسد شدن » نيز موجب تفاسير گوناگوني شده که ناشي از ضعف در متن پيش نويس کميته مي باشد که اين مفهوم حدود اين موضوع را مشخص نمي کند .

Summary Records of Meetings of the First Committee , 37 th Meeting ( Monday , 7 April 1980). Available at :http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting37.html. (2012/11/12.PM.08:18) .

3 . Rapid Deterioration

4 . هيجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاه هاي معتبر جهان ، پيشين ، ص 195.

1 . Physical Deterioration

2 . Dietrich Maskow & Fritz Enderlein , Ibid , p . 361 . Peter Schlechtriem , Ibid , p . 683 .

۳ . اين نظر مخالفاني نيز دارد که معتقدند مفهوم خسارت به فساد مادي محدود نشده و همچنين موقعيتي که در آن کالا در معرض سقوط سريع در ارزش کالا به واسطه تغييرات بازار مي شود را نيز در بر مي گيرد .

Larry A. Dimatteo & et al , Ibid , p . 429 .

۴ . حسن محسني ، پيشين ، ص 152.

5 . John O. Honnold , Ibid , p . 527 .

6 . Peter Schlechtriem , Ibid , p . 683 .

۷ . حسن محسني ، پيشين ، ص 153.

1 . Germany  v. Belgium , 2 U 27/99 , 1999 , Provincial Court of Appeal Braunschweig . Cited by : UNCITRAL , Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the InternationalSale of Goods , p . 426 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی