دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

: اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي

الف ) ركن قانوني

منظور از عنصر قانوني اين است كه ابتدا فعلي را كه شخصي انجام داده به موجب قانون جرم شناخته شده باشد تا زمينه تعقيب و مجازات فراهم گردد . ( اصل قانوني بودن جرم و مجازات ) .

با توجه به مفاد ماده 523 قانون مجازات اسلامي‌مشخص است كه تعريف جامع و كاملي از جعل اسناد ارائه نشده ، بلكه به مصاديق آن اشاره گرديده است . نظر به اينكه برخي از مصاديق ذكر شده در قانون مذكور ( مانند بكار بردن مهر ديگري ) نمي‌تواند در قالب اسناد هويتي عينيت يابد . بر اين اساس براي آنكه بتوان به برداشت مشخص از جعل اسناد هويتي رسيد ، به ماده 10 قانون تخلفات و جرائم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه نيز اشاره مي‌گردد .

طبق ماده 10 قانون تخلفات و جرائم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلي : ” هر كس در شناسنامه يا اسناد سجلي خود يا ديگري هرگونه خدشه ( از قبيل تراشيدن يا خراشيدن يا قلم بردن يا الصاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن ) وارد نمايد ، به پرداخت جزاي نقدي از 100000 تا 500000 ريال محكوم خواهد شد . در صورتي كه اقدامات ذكر شده به قصد متقلبانه انجام يافته باشد مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي‌به كيفيت مقرر در قوانين جزايي محكوم مي‌شود‌” .

حال با توجه به اينكه شناسنامه مهمترين سند سجلي است و از طرفي كاملترين سند هويتي نيز محسوب مي‌گردد و به عبارتي نقطه اشتراك قوي بين اسناد هويتي و اسناد سجلي خواهد بود ، لذا مي‌توان براي ارائه تعريف مناسب براي جعل اسناد هويتي به متن ماده 10 قانون تخلفات ، جرائم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلي استناد داشته و جعل اسناد هويتي را با استنباط از اين ماده قانوني ، به اين نحو تعريف نمود .

” جعل اسناد هويتي عبارت است از ساختن متقلبانه شناسنامه يا اسناد مبين هويت افراد از زمان ولادت تا وفات يا قلب حقيقت در يك سند هويتي بصورت تقلبات مادي و محسوس از قبيل تغيير دادن كلمات يا عبارات به انحاء مختلف به قصد اضرار بغير به طرق پيش بيني شده در قانون ” .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی