دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92

گفتار سوم:درجه بندی مجازات در سال 1352

ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد كه ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بو.د

مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده به موجب ماده 8 قانون مجازات اصلی جنایت عبارت بودند از:اعدام ،حبس دائم ، حبس جنائی درجه یک از سه سال تا پانزده سال وحبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.مجازات اصلی جنحه عبارت بودنده از :حبس جنحه ای از61 روز تا 3سال و جزای نقدی از 5001 ریال به بالا. ونهایتاً برای مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال را تعیین کرده بود. بدین ترتیب قانونگذار ، وخیم ترین مجازات را مجازات جنائی وخفیف ترین آن را مجازات خلاف قرار داده بود[1].

و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند:

1-اعدام

2-حبس دایم

3-حبس جنایی درجه یك از 3 تا 15 سال

4-جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند:

1-حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال

2-جزای نقدی از 5 هزار و یك ریال به بالا.

سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است

از آنجا كه اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد كه قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می كند

 

گفتار چهارم:درجه بندی مجازات در سال 1361

 

پس از انقلاب اسلامى و تصويب قانون راجع به مجازات اسلامى در سال 1361، درجه بندى مذكور عملا حذف شــد و ديگر مورد استناد قرار نگرفت؛ به نحوى كه قانون مذكور، بدون مجازات را تقســيمبندى كرد؛ برخلاف ماده‌ی 7 قانون مجازات عمومی 1304 و 1352 که بحث را با جرمشروع کرده و مقرر می‌داشتند: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها(مجازات) به چهار نوع تقسیم می‌شود ” قانون راجع به مجازات اسلامی، بحث را بر مجازات‌ها متمرکز کرده بود”. ماده‌ی 7 این قانون مقرر می‌داشت: مجازات‌ها حسب نوع جرایم بر چهار قسم است: 1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیراتمواد 8 تا 11 این قانون به تعریف این چهار قسم می‌پرداختند. بنابراین، تقسیم قبلی جنایت و جنحه و خلاف حذف شد و طبقه‌بندی جدیدی مطابق موازین شرعی به عمل آمد.

[1]نوربها،رضا : زمینهحقوقجزایعمومی،گنجدانش،تهران، 1382 ص69

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 

دسته‌ها: دسته اصلی