دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

. در خانه پدر

خشونت افراد مذکر در خانواده های ایرانی برای فرزندان دختر اصل پذیرفته شده ای است، در غیاب پدر، سایر افراد ذکور خود را مجاز می دانند که در امور دختران خانواده مداخله کنند و حتی با اعمال خشونت به اصطلاح، آنها را سر جای خودشان بنشانند. جایی که برای دختران در ذهنیت افراد ذکور خانواده تعیین شده و ریشه هایی هزاران ساله دارد، فضای بسته خانه است. نگاه افراد خانواده به فرزندان پسر، با آنچه در مورد دختران گفته شد، متفاوت است و در نتیجه، فضای خانه پدری برای رشد شخصیت و اعتماد به نفس پسران و ایجاد روحیه جاه طلبی و مبارزه جویی در آنها متناسب است. محرومیت دختران نه تنها ناشی از قوانین آمره بلکه ناشی از سلطه رفتارهای خشونت آمیز خانگی نسبت به دختران است. دختران در قلمرو های معینی حق حضور دارند و خارج از آن قلمروها، حتی اگر قانون و محتسب مدعی حضورشان نشود، گریبانشان را می فشارد.

برای دختران حضور در یک بازی دسته جمعی در محله و در انظار عمومی حتی با رعایت حجاب کامل قابل تصور نیست و هنوز در فهرست خواسته های جدی آنها قرار نگرفته است. دختران ایرانی، به نسبت اقلیمی که در آن زندگی می کنند، درجات متفاوتی از محرومیت و رفتار خشونت آمیز افراد خانواده را تحمل می کنند. در پاره ای از شهرهای دورافتاده ی ایران، حتی خروج دختران از خانه برای خرید، تبعات خشونت بار خانوادگی را به بار می آورد زیرا عرف آن شهر خروج دختر از خانه را خروج او از قلمروی اقتدار خانواده و نشانه ي بی غیرتی افراد ذکور خانواده تلقی می کند.

فرزند دختر در همسر گزینی نیز همواره در معرض خشونت افراد ذکور و حتی اناث خانواده قرار دارند. آزادی در انتخاب همسر هنوز در خانواده های ایرانی پذیرفته نشده است و به ویژه در خانواده هایی که فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی – یا هر دو- غالب است، فرزندان دختر اولین و در دسترس ترین نشانه هایی هستند که موردهدف بوده و در معرض ازدواج اجباری قرار می گیرند.

در خانواده های پراولاد ایرانی، به خصوص در روستاها، دختر بچه ها موظفند به مادران خود در امر بچه داری، آشپزی و خانه داری یاری رسانند وچون فراگیری و انجام این امور برای دختران در اولویت قرار دارد آنها نمی توانند به درس و مشق خود برسند و خانه نشین می شوند.

این دختران شکست خورده در امر تحصیل را غالباً کندذهن می خوانندومعتقدند که دختران توانایی کافی برای ادامه تحصیل ندارند. در مواردی حتی دختر هم این داوری ظالمانه را می پذیرد و اعتماد به نفس خود را از دست می دهد.

دوگانگی در امر تربیت فرزندان در خانواده باعث می شود که دختران بیش از پسران از تحصیل محروم شوند زیرا نه تنها نقطه نظر این است که دختر را باید هر چه زودتر به خانه شوهر فرستاد بلکه در مواردی هم که مراکز آموزشی در نزدیکی خانه وجود ندارد، خانواده های ایرانی که به حفظ امنیت دختران خود بسیار اهمیت می دهند، آنها را از ادامه تحصیل محروم می سازند.[1]

[1]– کار، صص 37-35.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی