دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

گفتار چهارم-سمت مرتکب

ارتکاب جعل مفادی، بر خلاف جعل مادی، توسط همۀ افراد امکان پذیرنیست، بلکه برای تحقق آن باید مرتکب دارای موقعیت، جایگاه و اختیارات خاصی باشد. موقعیـت ویـژۀ مرتکب گاه به واسطۀ جلب اعتماد عمومی و اعطـای اختیـارات از سـوی مـردم عـادی (صـلاحیت قـانونی) او ِ مت اداری (صلاحیت قراردادی) و گاهی از طریق جایگاه حاصل میشود مطالب خلاف واقع قابل اضرار تنظیم نماید، مرتکب جعل مفادی به شمار نمی تحقق جعل مفادی، علاوه بر احراز صلاحیت قانونی یا قراردادی مرتکـب، متوقـف بر آ گاهی او به ماهیت عمل خویش، یعنی «تغییر حقیقت قابل اضرار» مـیباشـد. ایـن مطلب در حقوق ایران به شکل مطلق پذیرفته شده است امـا در حقـوق فرانـسه و مـصر مواردی یافت میشود که جعل مفادی، بینیاز از سوءنیت عام فاعل، محقـق مـیشـود. در سال ١٩١٢، دیوان نقض مصر عـدهای از اشـخاص را کـه بـه دروغ، زوجـه را مجـرد کرده بودند، بـه واسـطۀ صـحیح ّ وی معرفی اعلام کرده و فردی از میان خویش را ولی جلوه دادن امر باطل، جاعل شناخته است. بر مبنای همین رأی برخی نویسندگان عـرب معتقدند که ارتکاب جرم «جعـل مفـادی در اسـناد رسـمی» از سـوی افـرادعـادی نیـز امکانپذیر است. به باور ایشان در چنین مواردی،

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی