دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مدیریت و برنامه ریزی توسعه با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

3-11 آب و هوا

اقليم‌استان‌يزد به‌دو علت‌اساسي‌خشك‌است‌. اول‌آنكه‌بر روي‌كمربند خشك‌جهاني‌واقع‌شده‌وديگر آنكه‌از درياهاي‌آزاد عمان‌وخليج‌فارس‌و درياچه‌هاي‌داخلي‌و بادهاي‌رطوبت‌زاي‌دريايي‌بسيار دوراست‌. عامل‌مهم‌اعتدال‌نسبي‌آب‌و هواي‌يزد كه‌قابليت‌زيست‌نسبتاً مناسبي‌به‌آن‌بخشيده‌است‌، ارتفاعات‌مهمي‌است‌كه‌در اطراف‌آن‌پديد آمده‌و به‌طورموضعي‌در بهبودي‌هواي‌استان‌اثر مي‌گذارند و لذا مناطقي‌باارتفاع‌بيش‌از 2500 متر از اعتدال‌و رطوبت‌نسبي‌بيشتري‌برخوردار هستند. متوسط‌دماي‌هواي‌استان‌/18 درجه‌سانتي‌گراد است‌. حداكثر مطلق‌دما در تيرماه‌برابر 43 وحداقل‌آن‌در دي‌ماه‌برابر 2/7 درجه‌سانتي‌گراد مي‌باشند. به‌استثناي‌منطقه‌كوهستاني ‌شيركوه‌، ساير نقاط‌استان‌يزد اقليم‌گرم‌و خشك‌و بياباني‌دارد كه‌از غرب‌و جنوب‌غربي‌به‌طرف‌شمال‌شرقي‌و شرق‌خشك‌تر مي‌شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مدیریت و برنامه ریزی توسعه با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی