دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران

گفتار دوم مفهوم و تعریف عقد صلح از نظر حقوقدانها

به اختلافهایی که راجع به دایره شمول عقد صلح و اصل یا فرعی بودن آن بین فقها مطرح بوده، در قانون مدنی ( مواد 752 لغایت 770) پایان داده شده است و این قانون نه تنها با صراحت انعقاد انواع مختلف این عقد از جمله صلح ابتدائی را جایز و ممکن دانسته، بلکه نظریه مستقل بودن عقد صلح را نیز پذیرفته است.

شاید به دلیل وسعت دامنه عقد صلح، این عقد در قانون مدنی تعریف نشده، ولی به مفهوم گسترده و انواع مختلف آن در ضمن ماده 752 و مواد دیگر این قانون اشاره گردیده است. در ماده یاد شده می خوانیم: « صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یادر مورد معامله و غیر آن واقع شود.» بدین ترتیب، در حقوق ما عقد صلح هم به منظور رفع ترافع و پایان دادن به دعوی، و هم برای یک معامله تمام عیار به کار می رود. هنگامیکه اشاره کردیم، قانون مدنی درباره تعریف عقد صلح، ساکت است. اما، برخی از حقوقدانها با ارائه تعریفی این سکوت را رفع کرده اند.[1] ولی، عده ای بدون اینکه به تعریف این پیمان بپردازند تنها به معنای لغوی  و قالب وسیع صلح پرداخته اند.[2]

در اینجا از میان تعریف های ارائه شده به سه نمونه که به نظر می رسد برای صلح مناسب تر است اکتفا می کنیم و سپس سعی خواهیم کرد تعریف جدیدی از این عقد بیان نماییم.

یکی از حقوقدانها در جمله ای کوتاه و کلی می نویسد: « صلح عقدیست که طبق آن دو طرف در پیدایش یا زوال یک رابطه حقوقی توافق کنند».[3] و دیگری با بیانی رساتر گفته است: « صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن».[4] و سومی با توجه به جمیع اقسام عقد صلح که گردآوری نموده و بالغ بر 36 قسم است، عقد صلح را این گونه تعریف می نماید: « صلح عبارت است از توافق برای ایجاد یا انتقاء یک یا چند اثر حقوقی بدون این که بستگی به احکام خاصه عقود معینه داشته باشد.» [5]

[1] – مصطفی عدل، (منصور السلطنه)، حقوق مدنی، موسسه انتشارات امیرکبیر، چ 8، 1354

[2] – – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی – مشارکتها، صلح، عطایا، چاپ اقبال، چ اول، فروردین ماه 1363، ص 259 به بعد.

[3] – دکتر مهدی شهیدی، جزوه درس حقوق مدنی 6، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 69-68، قسمت صلح، ص 1.

[4] – دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ناشر: کتابفروشی اسلامیه، ج 2، چ 4، سال 1366، ص 315.

[5] – دکتر محمد جعفر لنگرودی، حقوق مدنی، رهن و صلح، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چ 2، سال 1370، ص 135.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی