دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 

(انتشار سهام) یکسان است و بنابراین میزان و نوع سرمایه گذاری های واحد انتفاعی به منبع تامین مالی مربوط بستگی ندارد. در هر یک از دوره های مالی، واحد انتفاعی می تواند سیاست مناسب پرداخت سود سهام را انتخاب و هر گونه وجه لازم مازاد بر منابع داخلی را از طریق انتشار سهام جدید تامین کند.

میلر و مودیلیانی (1961) در مقاله ای حاصل کار تئوری خود را دراین خصوص ارائه دادند. آنها به ای نتیجه رسیدند که سود پرداختی تاثیری برروی قیمت سهام ندارد و فقط سیاست سرمایه گذاری عاملی است که می تواند از طریق آن درآمد حاصله شرکت و در نتیجه قیمت سهام آن را افزایش داد. در مقابل تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، نحوه تقسیم سود از ارزش چندانی برخوردار نبوده و بی اهمیت می باشد(رودپشتی و دیگران، 1385 ، 296).

2-25-14 ارزیابی سهام از طریق سودآوری ( بورس)

از دیدگاه خریداران سهام هر شرکت، مهم ترین عامل برای تصمیم گیری در خصوص خرید سهام، سودآوری و بازدهی آن شرکت می باشد و مبنای ارزیابی و قیمت گذاری سهام در مراکز بورس جهان واز جمله بورس اوراق بهادار تهران سودآوری و بازدهی سرمایه است. برای بدست آوردن قیمت معنادار بین ابزارهای تامین مالی و معیارهای قیمت سهام و تقسیم سود است و درنهایت فرضیه اصلی ما مبنی بر وجود ارتباط بین ابزارهای تامین مالی با رشد و توسعه شرکت های مذبور می باشد.

طغیانی (1382) این تحقیق به « بررسی و طراحی یک مدل ریاضی چند دوره ای برنامه ریزی آرمانی جهت تامین مالی بهینه برای شرکت ایران خودرو» جهت دفاع از رساله کارشناسی ارشد محقق پرداخته است. جهت طراحی این مدل ابتدا به ارائه روشهای تامین مالی مطرح در شرکت مورد مطالعه پرداخته و سپس مباحث ریاضی طراحی مدل و در نهایت ارائه مدل بهینه نموده است.

استفاده از نتایج این پژوهش در یکی از اعضای جامعه آماری تحقیق حاضر یعنی شرکت ایران خودرو مفید بوده و حتی می تواند در صورت برابر بودن بسترهای شرکت ها در سایر شرکت های صنعت خودرو نیز می تواند کاربرد داشته باشد.

مریم مدرس زاده ( 1372) در پژوهشی خود با عنوان « تلاش برای جذب نقدینگی های سرگردان: به بحث در مورد سابقه و علل پیدایش بورس اوراق بهادار در جهان و ایران به عنوان محلی جهت تامین مالی شرکت ها پرداخته است و درنهایت نتیجه گرفت که باید اقدام به تشکیل شرکت های توسعه منطقه ای داخلی شود.

مشمول بناب (1383) به بررسی مقایسه ای تامین مالی از طریق وام بر سود شرکت ها با نگاهی به صنایع خودروسازی و نفتیپرداخته است. نتایج بدست آمده حکایت از رابطه معنادار بین تامین مالی از طریق وام در سود شرکت های صنعت خودرو را تایید می کند و با نظریه میلروم و دیلیانی که بیانگر رابطه معنی دار بودن بدهی های بلند مدت با سود دارد مطابقت دارد که موجب افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران است.

عبادی دولت آبادی (1381) محقق به بررسی تامین مالی ( منابع خارجی) بر بازده و قیمت ساهم شرکت های پذیرفته شده در بورس پرداخته است. وی به بررسی خود در فاصله سالهای 79-75 پرداخته که در آن ابتدا تاثیر افزایش سرمایه و وام بلند مدت بر قیمت وبازده ماهانه سهام بررسی شده و سپس بازده سالانه شرکت هایی که از دو منبع مالی خارجی استفاده برده اند با یکدیگرو بامتوسط صنعت مقایسه شده است وبه این نتیجه رسیده است که تاثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است و همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی تاثیر بیشتری بر روی بازده سهام دارد.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر