دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

40-36 4 1
مجموع 345 3/90

 

 

5- 10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد

 

جدول معرف توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب میزان تفاوت سنی زوجین می­باشد. 9/7 درصد پاسخگویان درآمد کم­تر از 400 هزار تومان داشته­اند، 23 درصد پاسخگویان 400 تا 800 هزار تومان، 5/38 درصد پاسخگویان 600 تا یک میلیون تومان، 8/16 درصد پاسخگویان یک تا 1 تا 5/1 میلیون تومان، 6/8 درصد پاسخگویان 5/1 تا 5/2 میلیون تومان و 1/2 درصد از پاسخگویان بیشتر از 5/2 میلیون تومان درآمد ماهیانه داشته­اند. هم­چنین میانگین توزیع 01/3 و انحراف معیار 13/1 می­باشد.

جدول 5-9: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد

درصد فراوانی میزان درآمد
9/7 30 کمتر از 400 هزار تومان
23 88 600-400
5/38 147 1-600
8/16 64 5/1-1
6/8 33 5/2-5/1
½ 8 5/2+
9/96 370 مجموع

 

5- 11- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند زنده به دنیا آمده

 

فرزند دختر زنده به دنیا آمده، 8/1 درصد از پاسخگویان 3 فرزند دختر زنده به دنیا آمده و 3/0 درصد از پاسخگویان 4 فرزند دختر زنده به دنیا آمده داشته­اند. هم­چنین میانگین توزیع 292/1 و انحراف معیار 565/0 می­باشد.

جدول 5-12: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند دختر زنده به دنیا آمده

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

دسته‌ها: دسته اصلی