دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

  میانگین و محدوده تغییرات فراوانی محاسبه شده در این مطالعه و در تیمار 4 برابر با 7/205 ± 104×424   و   104×103  –  104× 880  سلول در میلی لیتر بوده است. نتایج مربوط به بررسی میانگین ها نشان داد که بیشترین (104× 523  ) و کمترین(104× 195 ) تراکم بدست آمده متعلق به روز های دهم و چهارم پرورش بوده است (نمودار 4-11). نتایج آنالیز واریانس یکطرفه(Between Groups) حاکی از اختلاف معنی ما بین تیمار های مربوط به محیط کشت از نظر میزان تراکم جلبک کیتوسروس بوده است(P>0.05) (جدول4-11).

 

نمودار4-11 :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار 4

(120 میلی لیتر فاضلاب  + 80 میلی لیترآب دریا)

 

جدول4-11 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 4 (120 میلی لیتر فاضلاب  + 80 میلی لیترآب دریا):

منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار
بین گروهها 309362/500 6 51560/417 1/345 0/302
داخل گروهها 536666/667 14 38333/333    
تغییرات کل 846029/167 20      
منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار  
بین گروهها 1566398.452 6 261066/409 6/220 /0002  
داخل گروهها 587592 14 41970/857      
تغییرات کل 2153990/452 20        

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی