دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

میانگین و محدوده تغییرات فراوانی محاسبه شده در این مطالعه و در تیمار 2  برابر با 5/234 ± 104×540  و 104×63  –  104× 825  سلول در میلی لیتر بوده است. نتایج مربوط به بررسی میانگین ها نشان داد که بیشترین(104× 639  ) و کمترین (104× 439 ) تراکم بدست آمده متعلق به روز های دهم و چهارم پرورش بوده است(نمودار4-9). نتایج آنالیز واریانس یکطرفه(Between Groups) نشان داد که مابین تیمار های مختلف(زمان) از نظر میزان تراکم جلبک کیتوسروس اختلاف معنی داری وجود ندارد(P>0.05)(جدول4-9).

نمودار 4-9: تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار 2

(40 میلی لیتر فاضلاب  + 160 میلی لیترآب دریا):

 

جدول 4-9 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 2 (40 میلی لیتر فاضلاب  + 160 میلی لیترآب دریا):

منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار
بین گروهها 91957/667 6 15326/278 0/213 /0967
داخل گروهها 1007625 14 71973/214    
تغییرات کل 1099582/667 20      

 

4-2- 3 . بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 3 (80 میلی لیتر فاضلاب  + 120 میلی لیترآب دریا):

 

4-2- 4.  بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 4 (120 میلی لیتر فاضلاب  + 80 میلی لیترآب دریا):

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی