دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

اثبات این امر است که دادگاه صالح مانند مقرّرات راجع به تأمین خواسته، از معترض ثالث تأمین اخذ می‌گردد و در صورتی که مشارالیه از سپردن تأمین مورد نظر دادگاه امتناع نماید، حکم مورد اعتراض به تعویق نخواهد افتاد.

4- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین

این قسمت به نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین به تفکیک و جداگانه بشرح ذیل اختصاص یافت:

الف) نوع تأمین

ب) اعاده تأمین

همانطور که گفته شد، در صورتی که دعوی شخص ثالث منجر به رد دعوی گردد، محکوم‌ له می‌تواند خسارت خویش را از تأمین مأخوذه دریافت کند. حال، اگر محکوم‌ له دادخواست مطالبه خسارت را تقدیم دادگاه صالح ننماید تأمین معترض ثالث به وی اعاده خواهد شد.[1]

بند پنجم: نحوه اخذ تأمین در داوری

هر چند به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلّمات و شکایات دادگستری است ولی بهر حال قانون آیین دادرسی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله دستگاه قضایی صرفنظر کرده و در واقع، توافق حاصله طرفین را حاکم بر آن دانسته، این توافق می‌تواند طبق یک قرارداد خصوصی صورت گرفته باشد. لذا می‌توان گفت تصمیمات داوری یا به حکم قانون یا بر اساس قرارداد و یا به موجب تراضی اصحاب دعوی باشد. بر این اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مواد 454 تا 501 را به این امر اختصاص داده است. لذا در این بند ابتدا به تعاریف و تاریخچه داوری، سپس به نحوه اخذ تأمین و در نهایت به نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین خواهیم پرداخت.

 

1- تعاریف لغوی و اصطلاحی داور

داور در لغت به معنی: «آنکه میان مردم حکم و فصل دعوی کند، انصاف دهنده» آمده است.[2] و در اصطلاح به معنی:

[1] – مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، منبع پیشین، ص 72

[2] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، منبع پیشین، جلد دوم، ش 398

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی