دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

 

والا اجاره باطل است». ولی باید دانست که گذشته از این مورد، حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی‌رود، و فقط ممکن است به‌يکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. از وصف دائمی بودن مالکیت دو نتیجة گوناگون گرفته شده و مطالعه آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ کدام مطلق و بی استثنا باقی نمانده است:

۱.حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است: گفته شد که حق مالکیت، به دلیل کمال خود و احاطه بر چهره‌های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و در دید عرف ماهیت یکسان دارد. وابستگی حق اعتباری و شیء خارجی چندان است که، جز در مورد منافع نمی‌توان آن دو را از یکدیگر جدا کرد حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال می‌یابد و از بین نمی‌رود و در موردی هم که مانعی انتفاع و تصرف مالک را ناممکن می‌سازد تا عین باقی است مالکیت هم وجود دارد چنانکه اگر غاصبی به دلیل ایجاد چنین مانعی مانند غرق کردن انگشتر در برکة آب ناچار از دادن بدل آن به مالک شود پس از دسترسی به عین مال مالک می‌تواند بدل را رد کند و مال خود را بگیرد و بدین جهت آن را «بدل حیلوله» می‌نامند تا نشانة حائل شدن غاصب میان مالک و مال او باشد. و در توصیف آن گفته می‌شود «نوعی غرامت است که به مالک داده می‌شود تا در برابر سلطه‌ای که از دست داده است از آن بهره‌مند شود». با این وجود در حقوق ما گاهی ارتباط بین مال و حق مالک قطع می‌شود بی آنکه مال تلف شود یا حق انتقال یابد برای مثال در فرضی که مالک عین مال را وقف می‌کند مال موقوف از ملکیت او خارج می‌گردد و به منتفعان نیز انتقال نمی‌یابد زیرا موقوف علیهم فقط حق انتفاع از از عین را پیدا می‌کنند. به همین جهت می‌گویند ماهیت وفق «فکّ ملک »است نه تملیک همچنین در موردی که مالک از حق خود اِعراض می‌کند حق مالکیت انتقال نمی‌یابد از بین می‌رود و مال در زمرة مباحات است و در اثر حیازت حق دیگری ایجاد می‌شود یا در زمرة اموال عمومی«انفال» باقی می‌ماند.

  1. در مالکیت اختصاصی، تزاحم تنها میان حق مالک و دیگران است ولی در حالت اشاعه جمع حق مالکان و فراهم آوردن امکان همزیستی بین آنان ایجاب می‌کند که آزادی هر مالک محدود به آزادی دیگران شود.

 3. به نسبتی که وظایف دولت و سهم او در ادارة جامعه رو به فزونی می‌رود از اختیار نامحدود مالکان کاسته می‌شود چنانکه بعد از قانون مدنی بسیاری از قوانین مالکیت خصوصی را به منظور حفظ منافع

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

 بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

دسته‌ها: دسته اصلی