دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

مورد حافظ ديده مي شودف مولود سرشت انساني و ژرفي انديشه و لطف فطرت و پاكي طينت باشد.(مرتضوي، 1384: 93)

 

3-3-3- هنر شاعری حافظ

   بزرگ ترين هنر حافظ و مهم ترين خصيصة شعر او ايهام است . آن چه ديوان حافظ را به درياي  پهناور ناپيدا كراني شبيه ساخته ، آن چه دامنة مفاهيم شعر او را تا جايي كه انديشه و ادراك خواننده و شنونده را ياراي احاطه به اطراف و جوانب آن نيست وسعت بخشيده ، آن چه از چند كلمة محدود و معلوم در قالب وزني دلكش، دنيايي نامحدودو مبهم به وجود آورده بدان سان كه به يك بار خواندن غرق لذّت مي شويم و هر بار ديگر، مفهومي ديگر وعالمي ديگر را در مي يابيم ولذّتي ديگر را حس مي كنيم همين صنعت است كه كمتر بيتي از اشعار خواجه از آن خالي است.(مرتضوي ،1384: 455) هم چنين  از مختصّات شيوة او اين است كه ازالفاظ محاوره وتركيبات و كنايات عوام ابا ندارد و اين گونه سخنان راباگستاخي، امّابا لطف و ظرافتي مخصوص، در شعر خويش مي آورد و اين كاري است كه در سخن پيشينيان بسيار نادر است .(زرين كوب، 1358: 281) عظمت حافظ و امتياز او بر شاعران پيش از او اين است كه شعر حافظ، مظهر عصيان بر يك نواختي و يك دستي تحميل كردة عباسيان است. حافظ حكيمي است كه بر ضد فرهنگ قالبي و سنن تحميلي و ظلم و جور روزگار خود عصيان كرده و هنرش در اين است كه انديشه هاي خود را با چنان لطف و افسوني بيان كرده كه قبول خاطر عمومي يافته و در عين حال دستگاه جور هم نتوانست است به او گزندي برساند.(رياحي،1374: 58) از اختصاصات كلام حافظ  آن  است كه  او معاني دقيق عرفاني  و حكمي و حاصل تخيّلات لطيف  و تفكّرات دقيق خود را در موجز ترين كلام و در همان حال در روشن ترين و صحيح ترين آن ها بيان كرده است . (صفا،1363: 1079) توجّة خاص او به ايراد صنايع لفظي و معنوي در ابيات او به حدّي است كه كمتر بيتي از ابيات حافظ را مي توان خالي از نقش و نگارصنايع يافت منتهي وي به حدّي در سخن  نيرومند و در استخدام الفاظ توانا و در به كار بردن صنعت ها چيره دست است كه«صنعت» در «سهولت»سخن او اثري نداردو به عبارت ديگردر پرتو الفاظ عذب و سهل و روان و استادانه ي او از جلوه باز مي ماندو ميدان را به«سهولت» و «جزالت»مي سپاردتا بدان جا كه خواننده در بادي امر متوجّة مصنوع بودن سخن حافظ نمي شودو اين حال در اشعاراستادان بزرگ ديگري مانند فردوسي و سعدي نيز مشهود است.(صفا،همان) ازديگر مشخّصات بارزشعر او وفور اصطلاحات و

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی