دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

دانسته است و همچنین 1045 قانون[1] مزبور این قاعده را در مورد فرجام خواهی از حکم تابعیت مقرر داشته است.

قطعي صادره در دعاوي غير مالي بايد گفت آن است كه، فرجام ‌خواهي مانع اجراي حكم نمي‌شود، پس حكم از زمان صدور تا پايان عمليات اجرايي ادامه مي‌يابد. بنابراين، اگر در اين حالت محكوم ‌عليه، تأمين را پرداخت نمايد دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را تا نتيجه فرجام‌ خواهي صادر مي‌كند و در صورت ابرام يا تأييد رأي مشكلي بوجود نخواهد آمد ولي در صورت نقض رأي فرجام‌ خواسته از تأمين مأخوذه رفع اثر خواهد شد. بديهي است، با توجه به رد فرجام‌ خواهي و وارد شدن خسارت به محكوم ‌له بر اثر تأخير اجراي حكم، حقوق وي بايد حفظ شود و بتواند خسارت را از تأمين مطالبه كند بنابراين: «فلسفه تأمين مقرّر در بند (ب) ماده 386 بر عكس آنچه در بند الف اين ماده گفته شده، حفظ حقوق محكوم‌ له مي‌باشد اين نصّ بايد با قاعده نداشتن اثر تعليقي فرجام، هماهنگي دارد».

4- نوع، ميزان و مهلت توديع تأمين و تعيين تكليف تأمين مأخوذه

در اين قسمت نوع، ميزان و مهلت توديع تأمين و تعيين تكليف تأمين مأخوذه در دو مقوله محكوم ‌به مالي و غير مالي مورد بررسي واقع و آثار و نتايج هر يك به تفكيك بيان خواهد گرديد. بنابراين، در قسمت نخست موضوعات فوق‌الذكر در محكوم‌ به مالي و در قسمت دوّم محكوم‌ به غير مالي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

4-1- نوع، ميزان و مهلت توديع تأمين در محكوم‌ به مالي

ضروری است ابتدا میزان و نوع تأمین در محکوم ‌به مالی و سپس مهلت تودیع تأمین مأخوذه مورد بررسی قرار گیرد.

 

الف: ميزان و نوع تأمين مأخوذه

بند الف ماده 386 ق.آ.د.م اشاره به اين مطلب دارد كه، در صورتي كه محكوم ‌به مالي باشد اجراي حكم مستلزم اخذ تأمين مناسب از محكوم‌ له خواهد بود، در مورد تأمين مأخوذه در بند الف آقاي دكتر مهاجري اين‌گونه بيان نمودند: «…. در مورد تأمین مذکور در بند «الف» ماده 386 می‌توان گفت ضرورتی ندارد میزان2- Art 1045: Le de’lai de pourvoi en cassation suspend l’exe’cution de l’arrret qui statue sur la nationalite’; le pourvoi en cassation exerce dans ce delai est egalement suspensif.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی