دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

 

4-2- 6 . بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 6 (200 میلی لیتر فاضلاب):

میانگین و محدوده تغییرات فراوانی محاسبه شده در این مطالعه و در تیمار 6 برابر با 5/252 ± 104×306   و   104×0  –  104× 895  سلول در میلی لیتر بوده است. نتایج مربوط به بررسی میانگین ها نشان داد که بیشترین(104× 529  ) و کمترین(104× 58 ) تراکم بدست آمده متعلق به روز های شانزدهم و چهارم پرورش بوده است(نمودار4-13). نتایج آنالیز واریانس یکطرفه(Between Groups) نشان داد که مابین تیمار های مختلف(زمان) از نظر میزان تراکم جلبک کیتوسروس اختلاف معنی داری وجود دارد(P>0.05)(جدول4-13). نتایج حاصل از آزمون توکی جهت مقایسه بین تیمارها نشان داد که اختلاف معنی داری ما بین تراکم جلبکی بدست آمده برای روزهای چهارم تا دهم  و همچنین ما بین روز های دوازدهم تا شانزدهم مشاهده نگردیده است(P>0.05). از طرفی نتایج نشان داد که تیمار های مربوط به هر گروه ذکر شده با تیمار های متعلق به گروه دیگری اختلاف معنی داری را از خود نشان داده(P<0.05).

نمودار 4-14 : روند تغییرات تراکم جلبک­کیتوسروس در  انواع محیط­های کشت انتخابی­در زمان­های مختلف­پرورشی

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی