دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

شرایط آب وهوایی به  3 تا 5  دفعه آبیاری نیاز دارد (مجنون حسینی،1375). بررسی های مختلف نشان داده که باقلا درسال های مرطوب محصول بیشتری نسبت به سال های خشک داشته باشد. باقلا در تمام خاکها قادر به رشد بوده ولی در خاکهای نسبتا رسی حاصلخیز و سنگین بهتر رشد می کند و در خاکهای رسی آهکی باحاصلخیزی مناسب و مقدار کافی آهک که بتواند رطوبت را برای مدت زیادی در خود نگه دارند، مقدار محصول بیشتری تولید می کنند. نوع زمستانه باقلا درخاکهایی که بافت آنها نسبت سنگین بوده و بخوبی زهکشی شده باشد، رشد می کنند. خاکهای سبک، فقیر، اسیدی و کم عمق جهت کشت باقلا مناسب نیست. باقلا قادر به تحمل ماندابی نیست. اسیديته مناسب خاک برای این گیاه حدود   6 تا 7  است (مجنون حسینی1375).

 

 

فتوسنتزي در هر بوته كاهش يافته و تعداد دانه هاي پر شده افزايش مي یابد و اين امر باعث كاهش عملكرد خواهد شد (كهراريان،1381).

2-7- آرايش كاشت

     يكي از راههاي استفاده زياد از تشعشع خورشيدي و نهاده ها و افزايش عملكرد ، كشت گياهان به صورت يكنواخت هم فاصله و يا تقريبا يكنواخت در سطح زمين است. بطوريكه باعث كاهش رقابت بين رديفها و افزايش سرعت دريافت تشعشع خورشيدي مي گردد (سرمدنيا و كوچكي،1376). آرايش بوته ها در داخل يك تراكم معين حائز اهميت است. بطوريكه استقرار تراكم مطلوبي از بوته هاي سالم در مناسب ترين الگوي آرايش بوته اي، اساس يك سيستم موفق توليد زراعي است. آرايش بوته ها يا وضعيت هندسي بوته ها را مي توان با تغيير عرض رديف و فاصله بين بوته هاي روي رديف تغيير داد. از لحاظ نظري انتخاب رديف هاي باريك و افزايش فاصله بوته ها روي رديف، سبب استفاده موثر از منابع و تاخير در زمان آغاز رقابت درون گونه اي خواهد شد (يزدي صمدي و پوستيني،1373). افزايش تعداد بوته در واحد سطح، حجم هوا و خاكي را كه هر گياه به آن دسترسي دارد را كاهش داده و در نتيجه رقابت بين و روي بوته ها براي عناصر غذايي، رطوبت و دي اكسيد كربن و نور افزايش مي يابد. (امام و نيك نژاد 1377 ;كوچكي،1376 ; دياز و همكاران 1995). تغيير دادن تراكم بوته با آرايش كاشت مناسب مي تواند بر جذب نور و عناصر غذايي و در نتيجه توليد ماده خشك و عملكرد دانه باقلا اثر مثبت بگذارد. (اشتوتزل و همکاران، 1992) به عبارت ديگر رقابت درون  گونه اي براي منابع محيطي، توسط آرايش فضايي بوته ها تحت تاثير قرار مي گيرد. زيرا رقابت  درون  گونه اي ممكن است در اثر تراكم بوته (يعني تعداد بوته در واحد سطح )، توسط فاصله رديف هاي كاشت نزديك به هم و يا تلفيقي از اين دو عامل به وجود آيد. اگر فاصله بين رديفهاي كاشت ثابت بماند و تراكم بوته افزايش پيدا كند، رقابت درون گونه اي نيز افزايش مي

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی