دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران 

فیلم نـوع آن تغییر می کند. آنچه در این میان قابل مطالعه است، رابطه ی گفتار با تصویر است، رابطه ای که بسته به سبک فیلم می تواند شکلهای متفاوتی به خود بگیرد.
نگارش سینمایی یک فرایند است؛ فرایندی از کشف و خلاقیت؛ فرایندی که مستــلزم آگاهی یافتن از تمامی عناصر فیلم و درک این نکته که است که چه گونه این عنــاصر به یکدیگر و ساختـارسازی نمایشی مربـوطمی شوند. فیلم نگـاری همان فراینـدی است که می تواند از تمامی عناصر فیلمی بهـره بگیرد و به عمد وآگـاهانه شکل فیلم و محتوای فیلم را در هم آمیزد.

از تاریخ سینمایی چنین می توان استنباط کرد که نظریه های تجـویزی برای فیلم مستند وضع نشـده است. آن گروه از نظریه پردازان سینمایی که در نظریه های خود در تبیین فیلم مستند، موجودیت و چه گونگی یا کیفـیت ظاهـری آن، مختصر مطالـبی دارند، همگی پس از تجـربه، یعنی پس از ساخـته شدن یک یا چند فیـلم مستند، یاس از پیـدایـش و زوال هـر یک از نهضـت های مستند سـازی، به تألیف یک شبـه نظـریه پرداخته اند. این است که ما امروزه نظـریه های کاربردی و ثابتی در سینـما نـداریم که مخـتص فیلم مستند باشد و نظریه بدون کاربرد برای شکلی هنری که موجـودیتـش صرفـاً وابسته به عمـل و توجـه یا پیـروی از واقعیت است، اصلاً مفهومی ندارد. بی عـلت هم نیست که در این صـد سال تاریخ سینما هیچ نظریه پردازیموفق نشده است زیبایی شناسی سینمای مستند را قاعده بندی کند، در صورتی که برای سینمای داستانیبه دفعات این کار انجام شده است.

گفت و گوی ما از چیزهای مختلف، بر خود آن تأثیر می گذارد. بروتزی با مقوله بندی و گونه شناسینیکولزوبهخصوصباچیزیکهآنرابازسازی «تکاملی»یا «تبارشناختی»تاریخسینمـایمستندمی نامد مخالف است؛ و هرچند مقوله بندی پیشنهادی نیکولز بسیار کارآمد است اما می توان با بروتزی هم موافق بود که می گوید هر نوع ارائه ی این مقوله بندی ها در یک بستـر تاریخی گمراه کننـده است. نیکـولز خاطر نشان می کند که این مقولات همراه با هم وجود دارند و یکی جایگزین دیگری نمی شود، اما این ادعا باز هم دقت کافیندارد؛الگوییلازماستکهعلاوهبرقائلبودنبهشیوههایمختلفمستـند،میانآنهانوعیرابطـهیدیالکـتیکینیزنشانمیدهد

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی