دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن (علت شناسی تا پیشگری)

دچار احساس بي هنجاري شده و اغتشاش، گسستگي و فقدان اجماع در بين فرد و جامعه را باعث می شود. احساس گمگشتگي، نااميدي، نگرش به آينده، اختلال در فرهنگ مصرفي و انتظام اجتماعي عامل پديداري آنومي در سطوح مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در جامعه بوده و محرک قوي در جهت ناکارآمد کردن نهادهاي اجتماعي و سپس آلوده شدن بافت جامعه و در معرض فروپاشي قرار گرفتن پيكرة ساختاربندي جامعه مي شود. نظريات بي هنجاري فشار كه تراكم جنايت در محله هاي شهري طبقه پايين و گروههاي طبقه پايين و اقليت را توضيح مي دهد اين نظريه شديداً متكي بر كارهاي اميل دوركيم يكي از بنيان گذاران جامعه شناسي است .دوركيم از اصطلاح بي هنجاري )خلاء هنجاري( براي اشاره به وضعيت بي قاعدگي يا فقدان مقررات اجتماعي نام مي برد.

گفتار سوم: جرم شناسی رادیکال: ( جرم شناسی خصوصی)

این گروه از دانشمندان معتقدند به دلیل اینکه جرم شناسان کلاسیک وابسته به دولت بوده و آمار خود را از دولت دریافت می کنند بنابراین همواره منافع دولت را مدنظر دارند در حالی که باید تحقیقات را جدا از دولت انجام داد.

این جرم شناسی به مبنایی ترین موارد حقوقی ایراد می گیرد از جمله تعریف جرم. اینان معتقدند زمانی که ما جرم را فعل یا ترک فعلی در نظر بگیریم که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرائم خوددولت را در بر نمی گیرد لذا مناسب است جرائم را اینگونه تعریف کنیم که جرم رفتاری است که موجب حقوق اساسی اشخاص از نظر سیاسی می شود. این نظریه دارای ایرادات عمده ای از جمله اینکه بیشتر نظری است تا عملی و نمی توان آن را با داده های علمی تایید کرد. دیگر اینکه اگر جرم را به آن شکلی که بیان می کنند تعریف کنیم هیچ مرز مشخصی برای آن وجود نخواهد داشت لذا هر لحظه ممکن است دولتی رادیکال تر بر سر کار آید و موارد جدید تری را جرم انگاری کند که خود باعث نقض حقوق افراد خواهد شد.

گفتار چهارم: نظرية بي سازماني اجتماعي

درمقابل آراي دورکيم، ديدگاه جامعه شناسان ساختاری متاخر قراردارد، که برآنند جامعه ، با ايجاد ناهمخواني ميان اهداف مقبول وشيوه هاي در دسترس نيل به آن ، خود اين نيازهاي متعارض را ايجاد مي کند، بدين شکل ، آنان معناي محدودتري از مفهوم بي هنجاري درنگاه دورکيم را بدست مي دهند

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن