دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

متغیرها، با استفاده از این نرم افزار داده­های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به طوری که برای محاسبه شاخص­های گرایش مرکزی(میانگین)، پراکندگی(انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر) و رسم نمودارها از آمار توصیفی استفاده شد. پس از کسب اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده­ها توسط آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف (K-S)[1] و حصول اطمینان از همگن بودن گروه­ها توسط آزمون تی استیودنت در گروه­های مستقل، برای مقایسه­ی ميانگين­های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از آزمون آماری تی استیودنت در گروه­های وابسته و مستقل استفاده گردید و سطح معنی­داری 05/0>P به عنوان ضابطه تصمیم گیری برای آزمون فرضیه­ها در نظر گرفته شد.

 

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده‌ها

برابر با اطلاعات بدست آمده در این فصل سعی داشته تا با بررسی داده ها و تجزیه و تحلیل آنها به اثبات یا رد این فرضیه ها بپردازیم.

  1. 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه با موضوع:تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

دسته‌ها: دسته اصلی