دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

1 هكتار و كمتر

2-1/1

3-1/2

4-1/3

بيشتر از 4

بدون پاسخ

83

64

12

4

8

4

4/47

6/36

9/6

3/2

6/4

3/2

5/48

4/37

7

3/2

7/4

5/48

86

93

3/95

100

جمع 175 100 100 100

ميانگين : 67/1        ميانه : 2              مد :1             انحراف معيار : 11/1

كمينه : 5/0                         بيشينه : 6

مالكيت زمين كشاورزي ديم

متوسط ميزان مالكيت زمين كشاورزي ديم توتون كاران مورد مطالعه در اين تحقيق حدود دو هكتار بوده است كه بيشرين ميزان مالكيت 7 هكتار  و كمترين ميزان مالكيت  5/0 هكتار بوده است. نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني مربوط به طبقه 1 هكتار و به پايين و كمترين فراواني مربوط به طبقه 4-1/3 هكتار زمين بوده است، به طور كلي بررسيها نشان مي دهد كه 72 درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند كه مالك زمين كشاورزي ديم كمتر از  2 هكتار مي باشند.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی